http://protecttheforest.se/http://skyddaskogen.se/wp-content/uploads/2010/06/skyddaskogen.se_avverkad_grenlavslokal_dubblabergens_ekopark-0141.JPG

Avverkade granar bland annat från den värdefulla grenlavslokalen.

 

Sveaskog avverkar värdefulla områden i sina ekoparker, hävdar föreningen Skydda Skogen. I skogsbolagets ekopark Dubblabergen har värdefulla partier med äldre barrnaturskog gallrats hårt. Även ett flertal fröträdställningar planerades för avverkning i oenighet med Sveaskogs ekoparksplan. Skydda Skogen menar att Sveaskog inte lever upp till sina åtaganden i ekoparken.

Sveaskogs ekopark1 Dubblabergen ligger i Norrbottens län, ca 4 mil öster om Arvidsjaur. Ekoparken omfattar ett större sammanhängande skogsområde om drygt 4 500 hektar. Landskapet präglas av en skogsbrand som härjade i området för cirka 180 år sedan. Få träd i området är över 200 år gamla och det finns gott om lövrika brandsuccessioner som uppkommit naturligt efter brand.

Sveaskog planerade i början av 2010 att avverka ett flertal fröträdställningar inom Ekopark Dubblabergen. I Sveaskogs ekoparksplan står det tydligt att fröträdsställningar gjorda innan 2007 inte ska avverkas. Efter att en ideell naturvårdare poängterade detta för Sveaskog i februari 2010, drog Sveaskog tillbaka sina planer.

– Jag tvivlar inte på Sveaskogs goda vilja och föresatser, men tagna beslut och gjorda åtaganden måste också efterlevas och verkställas av bolagets lokala företrädare, säger Björn Mildh, Skydda Skogen. Som det är nu kan vi fortfarande inte lita på att så sker.

Det dröjde inte länge förrän Sveaskog påbörjade lövträdsavverkningar i området vilka skulle skötas enligt bolagets målklass PF (produktionsmål med förstärkt naturhänsyn) och NS (naturvårdsmål med naturvårdande skötsel). Dessa bestånd berörde delvis ett s.k. kärnområde för björk. De avverkade bestånden utgjordes av yngre lövrik skog, men här och var fanns även partier av äldre skog. I en barrnaturskogsrest avverkades gamla naturvärdesgranar där den sårbara arten grenlav (VU) och de missgynnade arterna gammelgranskål (NT) och knottrig blåslav (NT) fanns. Enligt Artdatabanken bör lokaler med grenlav tills vidare undantas från skogliga skötselåtgärder.

Sveaskogs övergripande mål med skötselåtgärderna i Dubblabergen är att värna om lövträden och deras ekologi. Andelen lövskogar och lövrika skogar med höga naturvärden ska i framtiden öka med hjälp av lövgynnande skötselåtgärder.

Sveaskog hävdar i en e-post-korrespondens att inga lövträd tagits ut ur NS-området. Där har enbart barrträd avverkats för att skapa en lövdominerad skog. Enligt uppgifter från en ideell naturvårdare har dock en ansenlig volym lövträd avverkats och/eller blivit omkullkörda.

Sveaskog menar att skogsskötselåtgärderna skett i samråd med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, trots att Länsstyrelsen föreslog att de lövdominerade delarna skulle lämnas orörda för självgallring.

– Inte ens i Sveaskogs ekoparker vågar vi vara säkra på att skogen sköts såsom utlovat, säger Björn Mildh, Skydda Skogen. Dessutom avverkas alltjämt naturvärdesträd och värdefulla naturområden utanför ekoparkerna, främst i avlägset belägna naturskogar. Till och med skogar av NO-klass (naturvårdsmål där skogen lämnas orörd, alltså områden som kan hålla nyckelbiotopsklass) kan avverkningsplaneras för att huggas. Allt måste vi och lokalbefolkningen fortfarande hålla ögonen på. En sådan situation leder lätt till minskat förtroende.

Fria pressbilder:

http://protecttheforest.se/sv/galleri/gallery/7

Kontaktuppgifter:

Björn Mildh, ledamot och talesperson i Norrbotten, Skydda Skogen, 0911-68265

Amanda Tas, skogskoordinator, Skydda Skogen, 076-76 13 533, amanda.tas@skyddaskogen.se

1 En ekopark är ett större sammanhängande landskap med stora ekologiska värden, som ägs och förvaltas av Sveaskog. Det ekologiska syftet är att gynna arter med landskapsekologiska krav samt att skapa förutsättningar för livskraftiga populationer av hotade arter. Skogsbruk bedrivs vanligtvis i begränsad omfattning i ekoparkerna.