ikeaSkövlad urskog  – IKEA/Swedwood i ryska Karelen. Foto© Robert Svensson, Skydda Skogen 2011

Efter år av systematiska överträdelser av miljöregler har Ikea nu fått sitt FSC-certifikat suspenderat i ryska Karelen. Det indragna certifikatet bekräftar viktiga delar av den kritik som miljöorganisationer riktat mot Ikea för deras avverkningar av biologiskt värdefulla gamla naturskogar.

I dagarna kom beskedet att möbeljätten Ikea:s helägda dotterbolag Swedwood Karelia fått sitt miljöcertifikat indraget tills vidare i ryska Karelen. Detta eftersom deras certifierare Rainforest Alliance genom deras underentreprenör NEPCon funnit många brister i Swedwoods skogsskötsel. Föreningarna Skydda Skogen och Jordens vänner har tillsammans med sina partnerorganisationer drivit en uppmärksammad kampanj mot Ikea:s gammelskogsavverkningar, avverkningar som hotar några av Europas mest värdefulla skogsekosystem. Kritiken har också gällt andra missförhållanden inom Ikea:s verksamhet, så som bristande social hänsyn, och bristen på öppenhet och dialog med berörda intressenter. Tidigare har Ikea avfärdat miljörörelsens kritik med just argumentet att de är FSC-certifierade, ett certifikat som de nu fått indraget.

–    Att Swedwood i Karelen nu fått sitt certifikat suspenderat bekräftar den kritik som framförts till Ikea från oss miljöorganisationer, säger Alexander Markovsky, direktör på den ryska miljöorganisationen SPOK-Karelen. Ikea:s största problem är företagets bristfälliga dialog med olika intressenter och det olösta problemet med skydd av värdefulla skogar. Detta måste de nu ändra på.

–    Det är mycket anmärkningsvärt att ett av världens rikaste och största trävaruföretag beter sig så bristfälligt att de får sitt miljöcertifikat suspenderat, säger Viktor Säfve, talesperson för föreningen Skydda Skogen, Sverige. Nu måste möbeljätten spela med öppna kort och ta krafttag för att ställa om sin verksamhet till ett mer hållbart skogsbruk. Vi inbjuder till en fördjupad dialog med oss naturvårdsorganisationer.

I Ryssland finns en stor del av norra halvklotets gammelskogar. Skogar som både är viktiga för den biologiska mångfalden, tusentals skogslevande arter, och för vårt klimat. Gamla naturliga boreala skogar lagrar stora mängder kol i marken. Kol som vid kalavverkning släpps ut i stora mängder i form av koldioxid. Det är ett stort problem att skogsföretag fått FSC-certifikat, trots att de avverkar i ovärderliga intakta gammelskogar i Ryssland.

–    Ikea arrenderar och avverkar bland annat mycket värdefulla intakta gammelskogar och nyckelbiotoper som borde ha ett skydd, säger Klas Ancker, Jordens Vänner, Sverige.

Skydda Skogen (Sverige), SPOK (Karelen), Greenpeace Ryssland och Jordens Vänner (Sverige) lämnade för mer än ett år sedan in 180 000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med krav och förslag på hur Ikea skulle kunna ställa om sitt skogsbruk och bevara värdefulla gamla naturskogar. Ikea/Swedwood har hittills inte överlämnat någon tydlig information om hur de ställer sig till dessa krav eller någon exakt plan hur de kommer att agera för att möta naturvårdsorganisationernas synpunkter. Istället har bolaget fortsatt att avverka skogar med höga naturvärden.

Swedwood/Ikea fick certifikatet suspenderat på grund av en lång rad anmärkningar kopplade till avverkning av nyckelbiotoper (skogsområden med höga naturvärden), bristande generell naturhänsyn och till sociala frågor.

– Tyvärr ser vi att rapporten inte nog tydligt tar upp vår huvudsakliga kritik över att intakta naturskogar kan fortsätta att avverkas. Vi anser därför att FSC har en lång väg kvar innan märkningen kan bli en garanti för ett hållbart skogsbruk, även om detta är ett steg i rätt riktning, säger Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen.

Kontakt:

Viktor Säfve, 076- 1148811 viktor.safve@skyddaskogen.se
Linda Ellegaard Nordström, 070 – 254 11 48
 linda.nordstrom@skyddaskogen.se

Fakta:

Den senaste granskningen av Ikea/Swedwoods skogsbruk i Ryska Karelen visade på en lång rad allvarliga överträdelser av standarden för miljöcertifieringen FSC. Årsrapporten för 2013 listar många anmärkningar, däribland mer än fem så kallade ”major NCRs”, vilket är den mest allvarliga anmärkning man kan få inom FSC-systemet. Flera av dessa anses vara ”systematiska och ha pågått under flera år”.

Nedan följer en kort sammanfattning över några av de anmärkningar som lett till att Ikea/Swedwood tills vidare förlorat sin certifiering:

  • För att de gång på gång brister när det gäller den generella miljöhänsynen vid avverkning och för att skogspartier med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, systematiskt har avverkats under de senaste åren.
  • För att de inte samlat in korrekt data från officiella källor och konsulterat med relevanta intressenter för att kunna identifiera skogar med höga naturvärden i de områden de arrenderar.
  • För att de haft bristfällig dialog med lokala fiskare och jägare vad gäller skogsförvaltningen.
  • För att de inte givit sina anställda relevant kunskap om naturvärden i området och för att personalen har bristande grundkunskap om relevanta naturvårdsåtgärder.
  • För att personalen inte har tillräcklig kunskap om hotade arter.
  • För att de brister i identifikationen av nyckelbiotoper. 

  • För att deras avverkningar systematiskt brustit i hänsyn till landskapsbilden, till exempel genom avsaknad av skyddszoner mot våtmarker.

  • För att de inte implementerat sitt program för att växla från storskaliga kalhyggen till småskaliga och/eller använda selektiva avverkningsmetoder.

  • För att de inte lämnat tillräckliga hänsynsytor på kalavverkade ytor.

Läs hela rapporten från deras certifierare här:
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000J5yhtEAB

Från FSC:s webbsida:
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRipAAE&type=certificate

Miljöorganisationernas gemensamma uttalande till IKEA/Swedwood:
http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

 

JV loggaskyddaskogen

www.jordensvanner.se  –  www.skyddaskogen.se