Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inget moratorium i Dalarna för vindkraftsutbyggnad

Inget moratorium i Dalarna för vindkraftsutbyggnad
Tallnaturskog i Ore Skogsrike. Foto: Sebastian Kirppu

I december 2020 skrev Naturskyddsföreningen Dalarna till Länsstyrelsen och begärde ett moratorium för vindkraftsparker i Dalarna. Detta tills myndigheten i samarbete med hela länet lagt fram förutsättningarna för utbyggnaden. Även Energimyndigheten och Naturvårdsverket begär en regional analys. Trots detta har företaget wpd fått länsstyrelsens tillstånd att bygga två vindkraftsparker i Ore Skogsrike. Naturskyddsföreningens begäran om moratorium har lagts ner.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarna har gett det tyska vindkraftsbolaget wpd Scandinavia tillstånd att bygga, delvis inom Ore Skogsrike, två vindkraftsparker. Naturskyddsföreningen Rättvik och Skydda Skogen överklagade beslutet, men den 26 november 2020 fick wpd tillståndet. Även detta beslut om tillstånd överklagades av båda föreningarna. Naturskyddsföreningen Dalarna begärde den 15 december 2020 ett moratorium för vindkraften i Dalarna. I ett beslut i januari 2021 meddelade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen att den av juridiska skäl inte kan besluta om ett moratorium.

Inget moratorium i Dalarna för vindkraftsutbyggnad
Barkbergsknopparnas naturreservat i Orsa Finnmark. En vindkraftspark planeras att ligga direkt mot reservatet. Foto: Jan Hedman

Jan Hedman från Ljusdals Naturskyddsförening kommenterar:

-En stor exploatering av vindkraft är planerad i Ore Skogsrike och även i södra delen av Orsa Finnmark. Över 200 vindkraftverk ska man uppföra vilket berör flera kända naturreservat: Koppången, Trollmosseskogen, Gåsberget, Barkbergsknopparna och Sundsjöbergets naturreservat. 280 m höga vindkraftstorn kommer att omge det kända utsiktsberget Pilkalampinoppi.  Många mil nya vägar behöver byggas och skog avverkas, landskapet blir fragmenterat. Vindkraftparker anlägger man i dag ofta nära gränsen till naturreservat. De flesta vindkraftverk är 280 m höga och påverkar dessa skyddade områden mycket negativt.

Jan Hedman säger:

-De konstanta vinade ljuden, skuggorna och vibrationerna som vindkraften genererar i en annars tyst miljö kommer att störa fåglar, fladdermöss, insekter och däggdjur.

I Ore Skogsrike är det Sveaskog som äger marken och upplåter den till vindkraftbolag för exploatering. I Orsa Finnmark är det Orsa Besparingsskog.

Värdefullt tallskogslandskap i Ore Skogsrike

Ore Skogsrike hyser ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Hela ca 20 % skyddsvärd äldre tallnaturskog med stark brandprägel finns i skogsriket. Ytterst få sådana landskap finns kvar i Sverige nedanför fjällen vilket gör Ore Skogsrike unikt. De värdefulla skogsområdena i Ore Skogsrike har dock minskat under de senaste åren. Sveaskog avverkade drygt 600 hektar skog med höga naturvärden i Ore Skogsrike mellan åren 2013-2017. Man har avverkat flera skogar med höga naturvärden sedan dess eller så är de planerade för avverkning.

Färre vindkraftverk får tillstånd i Tyskland

Tyska vindkraftsbolag söker sig därför till Sverige. Anledningen är att boende i Tyskland ofta överklagar byggnaden, eftersom de inte vill ha vindkraftverk i närheten pga av oväsen och skuggor. Miljöorganisationerna i Tyskland hänvisar till artskyddet och påpekar att tusentals fåglar, bl.a. storkar, ugglor och rovfåglar, dör, när de stöter ihop med vindkraftverken. Därför har företaget wpd etablerat sig i Sverige och har nu 335 vindkraftverk här. Lannaberget och Broberget i Ore Skogsrike kommer att bli bolaget wpd:s största vindkraftspark här i landet.

Fler tyska vindkraftsföretag i Ore socken

RWE Renewables samråder med Rättviks kommun om planer på byggande av 25 vindkraftverk som är 300 m höga. De ska stå i ett 26 km2 stort område vid Gundåsmoren.

Källor:

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/gipfel-windkraft-101.html

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/windkraft-abbau-windraeder-foerderung-ausgelaufen-eeg-101.html

Läs mer:

https://skyddaskogen.se/tva-vindkraftsparker-i-ore-skogsrike-trots-hoega-naturvaerden/

Vindkraftsparkerna i Ore – läget

(Text författad av Bertil Bellander ur Rättviks Natur 2021 – årsskrift för Naturskyddsföreningen Rättvik)

I Rättviks Natur 2019 finns en utförlig beskrivning om bakgrunden till naturskyddsföreningens överklagande till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet gäller Länsstyrelsens beslut att ge wpd Scandinavia AB tillstånd att bygga två stora vindkraftparker i norra Ore, delvis inom Ore Skogsrike: Vindkraftparkerna Broboberget med 80 st snurror och Lannaberget med 35 st snurror, som är 230 m höga ska omfatta totalt 55 km2. Det motsvarar ca 5,7 % av Ore sockens areal. Man kan jämföra det med Oresjön och Skattungen, som tillsammans har en yta på ca 30 km2.

Beslut i mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen beslutade 2018-03-15 att upphäva Länsstyrelsens tillståndsbeslut från 2016-06-30 och vi hoppades att vindkraftparkerna därmed var stoppade. wpd överklagade emellertid beslutet. I det fortsatta ärendet vidhöll NFR tidigare synpunkter. Mark- och miljööverdomstolen beslöt 2019-05-24 att återförvisa ärendena till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation för förnyad handläggning.

I beslut 2020-11-26 gav Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna wpd Scandinavia tillstånd att bygga de båda vindkraftparkerna. I princip är förändringen i det nya beslutet att ”vingelmånen” i den s k boxmodellen för att sätta upp verken, kommer att minska från 300 m till 100 m.

Naturskyddsföreningen Rättvik överklagar

2021-01-24 överklagade Naturskyddsföreningen Rättvik dessa beslut till Mark- och Miljödomstolen. I överklagandet har NFR angett följande yrkanden:

Vårt huvudyrkande är att man upphäver besluten angående de båda vindkraftsparkerna.

Vårt andrahandsyrkande är att man upphäver tillståndet för Brobobergsparken.

Vårt tredjehandsyrkande är att man endast tillåter att bygga Brobergsparken till hälften, dvs 40 kraftverk.

Vårt fjärdehandsyrkande är att man upphäver tillståndet för Lannabergsparken.

Vårt femtehandsyrkande är att man tar bort de 20 mest olämpligt placerade vindkraftverken från Brobobergsparken, dvs verken med nummerbeteckningarna 03, 07, 11, 21, 25, 27, 29, 37, 45, 47, 50, 51, 54, 56, 60, 65, 75, 78, 79 och 80.

Vårt sjättehandsyrkande är att man tar bort 36 av verken på Broboberget, dvs sådana som står på mark där miljöbalkens paragraf 4 ska gälla. Detta gäller alltså verken närmast gränsen till och respektive i Ovanåkers kommun.

Vi yrkar även att man utreder och redovisar de kumulativa effekterna av de två parkerna och bergtäkten vid Trollmosseberget.

Slutligen yrkar vi att, om man avslår vårt huvudyrkande, att man fattar beslut om en ekologisk kompensation för de stora skador som exploatören åsamkar naturen och djurlivet i detta stora område. Ekologisk kompensation kan exempelvis vara att exploatören/ägaren av vindkraftparkerna årligen avsätter ett belopp (att överenskommas med Naturskyddsföreningen Rättvik) för att möjliggöra avsättningar (exempelvis inköp) i Rättviks kommun av värdefulla marker som ännu inte har något skydd.

wpd

På wpd:s hemsida, www.wpd.se kan man under fliken aktuella projekt, dels läsa företagets miljökonsekvensbeskrivningar för projekten, dels se fotomontage av hur det skulle se ut i området med 115 st 230 m höga vindkraftverk.

wpd är ett tyskt företag, grundat 1996, med huvudkontor i Bremen. Enligt referenslistan (på wpd.de) har företaget t o m 2019 installerat totalt 2267 vindkraftverk (installerad effekt 4 723 MW) i 25 olika länder. I Tyskland har man byggt mer än 1600 verk, främst i de norra delarna av landet. I företagets största tyska park finns 27 vindkraftverk. De senaste åren har wpd:s installationer i Tyskland minskat och företaget satsar internationellt. När man tittar på den svenska listan över projekt ser man att wpd f n driver 11 olika projekt i Sverige, omfattande totalt 335 verk. Lannaberget & Broboberget kommer med råge bli företagets största vindkraftpark i Sverige.

Vindkraftpark Gundåsmoren

Ytterligare ett vindkraftsprojekt är på gång i Ore socken. Det tyska företaget RWE Renewables vill bygga ca 25 st 300 m höga vindkraftverk vid Gundåsmoren, ca 3 km öster om Sunnanhed. RWE har i november 2020 inlett ett samrådsförfarande med Länsstyrelsen och går nu vidare med att samråda med Rättviks kommun om planerna.

Planerat projektområde är ca 26 km2 stort.

Kartan är inskannad från samrådsunderlaget.

Enligt underlaget planerar RWE att lämna in sin tillståndsansökan under fjärde kvartalet 2021.

500 vindkraftverk i Dalarna

Som framgår av artikeln ”Begäran om moratorium för vindkraft i Dalarna” nedan har Energimyndigheten bedömt att det i Dalarna bör finnas ca 500 vindkraftverk, dvs 300 nya utöver de befintliga ca 200 st. Om wpd genomför projekten Broboberget/Lannaberget samt Gundåsmoren, så kommer ungefär en tredjedel av dessa vindkraftverk att finnas i Ore socken.

Den 15 december 2020 skrev Naturskyddsföreningen Dalarna till Länsstyrelsen och begärde ett moratorium för vindkraften i Dalarna. Brevet finns återgivet nedan.

Begäran om moratorium för vindkraft i Dalarna

Vi begär härmed att man stoppar arbetet med alla vindkraftsparker som är under prövning och projektering samt sådana som är beviljade, men som man fortfarande kan överklaga. Stoppet ska gälla fram tills dess att Länsstyrelsen i Dalarna har tagit fram den analys av de planmässiga förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft i Dalarna som Energimyndigheten och Naturvårdsverket begärt. Det är viktigt att de företag som bygger i Dalarna från och med nu följer de rekommendationer som projektet Hållbar vindkraft i Dalarna har utarbetat under Länsstyrelsens ledning.

I Vägledning för hållbar vindkraft i Dalarna (manusversion) kan man läsa följande: ”Parallellt med projektet har Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetat med att ta fram en nationell strategi för hållbar vindkraft. Som ett resultat av detta arbete har i oktober 2020 länsvisa utbyggnadsbehov presenterats. För Dalarnas del handlar det om att skapa planmässiga förutsättningar för 7,5 TWh ny vindkraft i länet till 2040. Detta innebär att man behöver förnya dagens 200 verk och komplettera dem med ca 300 verk av senaste modell. Huruvida det finns planmässiga förutsättningar för detta kommer en framtida regional analys för hållbar vindkraft att ge mer konkret underlag om. Vägledningens förslag och dialogarbetets upplägg ger en god grund för dessa framtida diskussioner.”

Detta är alltså en fråga som hela länet i samarbete och samförstånd måste ha ett reellt inflytande på. Det är viktigt för trovärdigheten för planeringsprocessen inför fortsatt etablering att detta sker nu och inte när en stor del av föreslagen utbyggnad realiserats genom de stora vindkraftskomplex som är under prövning och projektering samt de beviljade som fortfarande kan överklagas.

Länsstyrelsens regionala vindkraftplanering måste prioriteras

Kommunernas översiktsplaner/vindbruksplaner skulle kunna vara en primär grund för länsstyrelsens nu påkallade planeringsuppdrag. De är dock ofta alltför inaktuella och bristfälliga för att utgöra relevanta planeringsunderlag. Även om de nu skyndsamt uppdateras måste länsstyrelsen snarast påbörja den regionala analys och det planarbete som Energimyndigheten och Naturvårdsverket anger. Länsstyrelsen måste därvid ges tillräckliga resurser och stöd för att kunna utföra dessa från statsmakten påbjudna uppgifter. Det är då också nödvändigt att detta arbete, i enlighet med centrala rekommendationer, sker genom en demokratiskt väl förankrad process med moderna planeringsredskap, vilka möjliggör rationell och saklig hantering av dessa komplicerade frågor.

Medborgarna kräver ökad öppenhet och större inflytande i samhällets planeringsarbete för vindkraften. Polariseringen i denna fråga är redan stor och den ökande misstron mot samhällets och entreprenörers bristande vindkraftsplanering i enskilda fall utgör ett grundläggande problem i relation till målet att effektivt genomföra en kvalitativ vindkraftssatsning i landet. Åtgärder i enlighet med vårt förslag är viktiga delar i ett planarbete som skulle kunna ha förutsättningar att minska misstron hos betydande befolkningsgrupper mot nödvändiga omställningar till så långt möjligt koldioxidfria och förnybara energisystem. En sådan satsning kräver dock en ökad överblick och tydligare styrning på länsnivå, inte minst avseende behovet av en rimlig och relevant fördelning av vindkraften mellan kommunerna.

_______________________________________

I ett beslut 2021-01-21 har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen emellertid meddelat att den av juridiska skäl inte kan besluta om ett moratorium i detta fall.

Läs Skydda Skogens tidigare artiklar om Ore Skogsrike:

Skydda Skogen säger nej till vindkraft i Ore Skogsrike

Det värdefulla tallnaturlandskapet Gåsberget i Dalarna måste skyddas!