skutovikensca
Den svenska regeringen äventyrar det europeiska naturarvet när gammelskog fortsatt avverkas och ambitionsnivån sänks för skogsskydd efter 2010. Det menar organisationen Skydda Skogen, som får stöd i sin kritik från Tysklands största miljöorganisation NABU. Tillsammans kräver de krafttag från regering och skogsnäring för att skydda de svenska gammelskogarna och andra skogar med höga naturvärden.

Skydda Skogen menar att den miljömålsproposition som igår presenterades av regeringen öppnar för godtyckliga tolkningar eftersom den saknar tydliga arealmål för långsiktigt skydd av skog. Organisationen är kritisk till att regeringen inte verkar vilja skjuta till de pengar som krävs för att nå det övergripande målet att bevara den biologiska mångfalden till 2020.

– Det är bra att det kortsiktiga målet till 2010 bedöms nås, vilket betyder att totalt ca 2 procent produktiv skogsmark kan få formellt skydd nedan fjällskogen, men det berättigar inte en långsammare skyddstakt efter 2010, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Varför väntar regeringen med att leverera ett nytt arealmål till 2020? Gammelskogar faller för skördarna nu och det behövs resurser och tydliga mål att arbeta med för de berörda myndigheterna.

Skogsbruk har bedrivits på större delen av Sveriges produktiva skogsmarker. De gamla naturskogarna som återstår utgör en viktig del av Europas sista naturskogar. Sverige har förbundit sig internationellt att stoppa förlusten av biologisk mångfald och är skyldig att följa EU:s naturvårdsdirektiv. Trots det är drygt 1 800 skogslevande arter hotade eller missgynnade i landet.

– Tyskland är en stor importör av svenska skogsprodukter och det är mycket oroande att den svenska skogsnäringen och regeringen fortfarande tillåter att gammelskogar avverkas, säger Johannes Enssle, talesperson för skogsfrågor i NABU. De svenska gammelskogarna, som utgör en ansenlig del av de kvarvarande naturskogarna i Västeuropa, måste skyddas.

NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union) är Tysklands äldsta och största medlemsbaserade miljöorganisation. NABU har undertecknat uppropet ”Skydda Sveriges gammelskog”, som initierats av föreningen Skydda Skogen. Uppropet, som riktar sig till riksdag och regering, har hittills skrivits under av över 185 forskare, tusentals enskilda personer och 25 organisationer. Kraven är att 20 procent av den totala produktiva skogsarealen ska skyddas och att regeringen ska anslå de medel som krävs för att bevara den biologiska mångfalden. Stora arealer skogsmark måste dessutom restaureras för att nå upp till 20 procent skyddad skogsmark.

– Det är skandalöst att regeringen blundar för forskarvärldens rekommendationer och demokratiskt fattade miljömål, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen. Regeringen för en kontraproduktiv politik genom att sänka anslaget till skydd av skog, samtidigt som man vill fördyra reservatsbildning. Dock verkar de övergripande målen för skogen kvarstå, nu gäller det att detta inte blir ännu en skrivbordsprodukt.

För mer information:
Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811, viktor.safve@skyddaskogen.se
Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen, 073-810 72 39, daniel.rutschman@skyddaskogen.se
Amanda Tas, skogskoordinator i Skydda Skogen, 076-7613533, amanda.tas@skyddaskogen.se

www.skyddaskogen.se