Bilden av Sverige som föregångsland för hållbart skogsbruk sprack när forskare, skogsexperter och representanter från miljöorganisationer från Ryssland, Finland och England besökte hotade naturskogar i Vildmarksriket och Ore Skogsrike i Dalarna under den gångna veckan. Den stora efterfrågan på bioenergi och “hållbara” skogsprodukter ökar vilket riskerar att ge efterdyningar i den redan hårt exploaterade svenska skogen. Internationellt marknadsförs det svenska skogsbruket som världens mest hållbara och miljövänliga modell. 

Några av Europas största skogsbolag och exportörer av skogsprodukter kommer från Sverige, så som SCA, Stora Enso, Sveaskog och Holmen skog. Mer än hälften av den svenska skogsmarken är FSC-certifierad, vilket ska garantera att miljöer för hotade arter skyddas, att gammelskogar bevaras och att skogsbruket är långsiktigt hållbart och tar hänsyn till exempelvis vatten, biologisk mångfald, klimatet och sociala värden.

Experter och representanter från Ryssland, Finland och England färdades i bil genom hårt exploaterade svenska skogslandskap där plantager och unga skötta produktionsskogar ersatt den naturliga skogen. Målet var att resa till skogslandskap där relativt många skyddsvärda skogar återstår. Naturskogen på Brännvinsberget som ingår i Ore Skogsrike är planerad för avverkning av det statliga FSC-certifierade skogsbolaget Sveaskog, trots att området är en livsmiljö för en lång rad rödlistade arter och lokala naturvårdare funnit över 40 olika så kallade signalarter i området, det vill säga arter som visar att skogen har höga naturvärden.

Olli Turunen, skogsexpert från naturvårdsorganisationen FANC i Finland: ”I Sverige avverkas fortfarande sådana skogar som redan för 20 år sedan skulle ha skyddats som reservat på samma breddgrad i Finland. De svenska FSC-certifierade skogsbolagen verkar helt oförmögna att känna igen och skydda skogar med höga naturvärden. I Finland har vi uttrycket “Jopa sokea kana näkee sen persesilmällä”, vilket i detta sammanhang betyder att även en blind kan se att detta är områden med höga naturvärden och måste skyddas.

Naturvårdsexperten Olga IIjina från organisationen SPOK i ryska Karelen: ”Den svenska lagstiftningen och skyddet av arter och deras livsmiljöer framstår som mycket svagt i ljuset av att det är tillåtet att förstöra så värdefulla skogar som vi sett exempel på här i Dalarna. Den svenska modellen av skogsbruk marknadsförs som den bästa och mest hållbara i hela världen, men inte ens rödlistade arter kopplade till dessa habitat har ett strikt lagskydd i Sverige.”

Vildmarksriket och Ore skogsrike är två skogslandskap nedom fjällregionen som har en för Sverige ovanligt hög koncentration av skogar med höga naturvärden varför experter menar att de är extra viktiga att skydda som referensområden och för funktionellt naturskydd. Experterna är upprörda över Sverige inte ens är förmögna att skydda de allra mest skyddsvärda landskapen, livsmiljöerna och arterna.

Naturvårdsexperten AnastasiyaPhilippova från NeoEcoProject i ryska Leningrad regionen säger: ”De besökta skogsområdena och landskapsavsnitten Ore skogsrike och Vildmarksriket, vars naturvärden redan kartlagts av svenska naturvårdsexperter och forskare, måste definitivt undantas från skogsbruk och korrekta åtgärder tas för att säkra långsiktigt skydd. Det finns fortfarande ett hot både mot oskyddade skogar med höga naturvärden i Sverige, men konstigt nog även mot en del områden som idag är undantagna från skogsbruk som frivilliga avsättningar. Det är chockerande att även områden som redan avsatts som frivilliga avsättningar inom ramen för FSC när som helst kan bytas ut och avverkas, något som måste utredas och justeras.”

Användningen och efterfrågan på så kallade biobränslen från skogen ökar. Svenska skogsbolag garanterar att dessa produkter kommer från hållbart skogsbruk. Detta ifrågasätts av deltagarna på exkursionen i svensk skog.

Mark Olden från miljöorganisationen Fern i England: ”Dalarnas kvarvarande oskyddade bitar av skyddsvärd skog är hotade och dyrbara livsmiljöer och sällsynta arter förstörs av pågående skogsbruk. Verkligheten i skogen är långt ifrån den bild av hållbart skogsbruk som skogsnäringen och industrin marknadsför. De svenska skogslandskap som ur en ekologisk synvinkel redan är överutnyttjade för massa- och pappersproduktion, hotas nu ytterligare om de dessutom ska föda Europas växande användning av bioenergi från skogen.

Kontakt:


Bakgrund om Vildmarksriket och Ore skogsrike

Vildmarksriket:

2010 slutfördes på uppdrag av de tre kommunerna Mora, Leksand och Vansbro en inventering av de skogliga naturvärdena i Vildmarksriket (50 000 hektar). Det var då ett ur naturskyddssynpunkt till stora delar terra incognita – okänt land. Inventeringen visade att det fanns minst 17 procent skyddsvärda skogar, varav de flesta var okända för markägarna. Idag är 12 procent skyddat eller på väg att skyddas i olika former. Resterande skyddsvärda naturskogar, främst med tall, är under avverkning  av bland annat FSC-certifierade bolagen Bergvik Skog AB/StoraEnso. 

Världsnaturfonden utsåg glädjande nog Vildmarksriket till en av Sveriges pärlor 2013.

Leksands kommuns sida om Vildmarksriket

https://www.youtube.com/watch?v=Bb-hdAGSh9g

Vildmarksriket.pdf

Översiktskarta Vildmarksriket

 

Ore Skogsrike:

2013 publicerades en rapport från Ore Skogsrike (50 000 hektar) i norra delen av Rättviks kommun, ett av Nordeuropas mest skyddsvärda och intakta landskap med tallnaturskogar. Bland annat FSC-certifierade Sveaskog planerar i skrivande stund omfattande avverkningar i skyddsvärda naturskogar, med i vissa fall 40 rödlistade arter och signalarter, t ex Brännvinsberget. 

Världsnaturfonden utsåg 2015 Ore Skogsrike till en av Sveriges pärlor.

Oreskogen.pdf

Ore skogsrike på första plats för Dalarna i WWF:s omröstning av svenska pärlor 2015

 

Klimatet och skogen – hur hänger de ihop?

Läs mer på www.klimatetochskogen.nu