Foto: Robert Svensson

 

Sverige måste ta krafttag för att nå de mål den svenska regeringen drev igenom under FN-mötet om biologisk mångfald i Nagoya, Japan förra året. Förhandlingarna resulterade i att minst 17 procent av landytan till 2020 ska skyddas, speciellt biologiskt rika och ekologiskt representativa områden ska sparas. Sverige har en lång väg att gå innan detta mål har uppfyllts när det gäller produktiv skogsmark.

Sverige har ännu inte presenterat en handlingsplan för hur skydd av 17 procent av den produktiva skogen ska uppnås. Därför har Naturskyddsföreningen och föreningen Skydda Skogen nu tillsammans tagit fram en rapport som verktyg för Sveriges ansträngningar att möta det bindande delmålet gällande produktiv skog.

Rapporten på svenska

Rapporten på engelska

 

– Vår rapport beskriver vad några av målen från Nagoya-åtagandet innebär för skyddet av svensk skogsmark. Vi har mycket långt kvar till målet i Sverige, men representanter från skogsnäringen hävdar ibland att Sverige redan har nått målet för skogsskydd genom att räkna in områden som inte kan betraktas som representativa för produktiv skog. Det är viktigt att vi har en samsyn när det gäller andelen långsiktigt och formellt skyddad mark, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

Ett av många mål i Nagoyaavtalet är att minst 17 procent av mark- och vattenområden ska skyddas långsiktigt och vara ekologiskt värdefulla och representativa. Detta anges i Target 11 (se nedan) och är en stor utmaning för Sverige, framför allt beträffande skydd av produktiv skog. Enligt Naturvårdsverket är endast ca 4 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige långsiktigt skyddad.

– De flesta hotade och rödlistade arterna i Sverige är knutna till den produktiva skogen. För att få ekologisk representativitet i de skyddade områdena är det dessa marker som behöver skyddas i betydligt större omfattning än idag. Dessutom är det viktigt att stora sammanhängande områden skyddas, för att också på sikt kunna säkra de hotade arternas fortlevnad, säger Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen.

I rapporten granskas även vilken betydelse generell hänsyn inom skogsbruket kan ha för långsiktigt skydd av biologisk mångfald i skogen. I Nagoya-åtagandet ingår att skogsbruket ska ske på ett hållbart och långsiktigt sätt.

– Skogsvårdslagen måste skärpas för att målet om ett hållbart brukande ska kunna uppfyllas. Lagens krav är för lågt ställda och 37 procent av avverkningarna når inte lagens krav på naturhänsyn. För att nå Nagoyaavtalets mål för bevarande av biologisk mångfald krävs förändringar av lagen samt sanktionsmöjligheter för de som inte följer lagkraven. Den svenska modellen med frihet under ansvar fungerar för dåligt där friheten tas utan tillfredsställande ansvar för den biologiska mångfalden, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor, Naturskyddsföreningen.

Target 11: By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water, and 10 per cent of coastal and marine areas, especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative and well connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures, and integrated into the wider landscape and seascapes.

Presskontakt

Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen 073-584 00 17 eller 070-749 40 39

Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen 070-2541148

Malin Sahlin, skogshandläggare Naturskyddsföreningen 070-3118451