olli

Foto: Olli Manninen ”Oskyddad gammelskog, Övre Piteälven, Arjeplog, Norrbottens län. (Markägare: SCA)

 

Kunskap räddar skog. Många skyddsvärda skogar har räddats efter att ideella naturvårdare har uppmärksammat dess värden. Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas resurser räcker inte för att de skall kunna granska varje avverkning som anmäls, eller för att inventera all skogsmark för att registrera naturvärden.

Därför är de ideella initiativen ovärderliga när det gäller att upptäcka, och förhoppningsvis också att stoppa planerade avverkningar av skyddsvärd skog.

Insatser för att granska skogsnäringens efterlevnad av skogsvårdslagens minimikrav och eventuella miljöcertifieringsregler är tyvärr också nödvändiga för att kunna ge konstruktiv kritik och påverka skogsbruket i en mer miljövänlig rikting. Det är av stor vikt att kunna visa upp bra dokumentation för berörda parter och allmänheten, på vart det brister i skogsbrukets miljöhänsyn och av de hotade eller oskyddade skogar med höga naturvärden som måste bevaras.

 

granska

Foto: Klas Ancker ”Jättehygge som tagits upp av det FSC-certifierade, statliga skogsbolaget Sveaskog”.

 

 

Tips:

Även om du inte är en artexpert finns det personer inom Skydda Skogen och våra systerorganisationer som gärna assisterar med tips och kunskaper. Du kan också ta kontakt med den tjänsteman på Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen, som arbetar med inventering av skogliga naturvärden för att tipsa om en oskyddad skog som du misstänker har höga naturvärden eller som du vill skydda av sociala skäl.

Om skogen ifråga förvaltas av en FSC – certifierad (miljömärkt) markägare så finns det en standard som ska följas och krav på samråd med andra intressenter. De skogsägare som är certifierade har givit sina kunder och samhället en garanti att skogsbruket ska vara uthålligt och miljövänligt. I praktiken ser det ofta annorlunda ut och den standard som finns är otillräcklig för att verkligen värna skogens miljövärden och sociala värden. Men, det ger ett visst utrymme för dig att lyfta fram skyddsvärda skogar och miljöbrott inom systemet. Du kan ta kontakt med det eventuella skogsbolag som förvaltar skogen och med deras certifierare för att framföra synpunkter och komma med klagomål. Läs mer om FSC och de brister systemet har här.

Du kan också öka dina egna kunskaper genom att gå kurser, studera artlitteratur eller följa med en lokal expert ut i fält. Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna är tre organisationer som har kunniga inventerare och som arrangerar inventeringsresor. Ta kontakt om du vill delta och lära dig mer om inventering. Ett hett tips är att följa med på Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker.

Dokumentera skogen du vill skydda eller det hygge du har anmärkningar på.
Ta bilder, skriv ner vad du ser och kartlägg, gärna med GPS-koordinater.

Du kan ladda ner ett bra introduktionsmaterial om skog och inventering som Fältbiologerna sammanställt här