Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med skogslevande arter: 19.Vedtrappmossa

Vedtrappmossa fotad i avverkningsanmäld skog vid sjön Yngern i Sörmland. Foto: Bjarne Tutturen

Vedtrappmossa (Crossocalyx hellerianus) är en liten, upp till 1 cm hög, bladlevermossa. Den är rödlistad som nära hotad (NT) och är även en Typisk art samt en bra signalart. För en nybörjare är den lätt att känna igen med lupp. Den har upprätta skott med små, tätt tilltryckta blad och vackra vinröda groddkorn i skottspetsen. Skogsavverkning och bristen på grov död ved i skogen är de allvarligaste hoten, enligt Artfakta.

Vedtrappmossa växer på murken ved ofta på grova lågor, huvudsakligen i barrnaturskog med höga naturvärden. Från boken Skyddsvärd skog, Nitare 2019: ”Helst bör lågan ha legat på marken några år så att barken fallit av och veden hunnit mjukna något. Den växer på lågans ovansida eller sida direkt på veden…”  

Brungrönt fält på murken låga

Med lite träning kan vedtrappmossan kännas igen på håll. Den syns som ett brungrönt fält på en murken låga. När man kommer nära och tittar i lupp är det en mycket fin naturupplevelse. Den liknar många små gröna skorstenar med röd topp.

På denna låga finns mycket vedtrappmossa, Hedlandets naturreservat. I skog som är avverkningsplanerad av Sveaskog.
Foto: Kristina Bäck
Vedtrappmossan fotad genom lupp på lågan i första bilden. Foto: Kristina Bäck

Vedtrappmossa är beroende av hög och jämn luftfuktighet och är känslig för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden, enligt Artfakta. Man hittar den i skogar som inte har påverkats av kraftig störning, exempelvis slutavverkning och körskador.

Låt träd åldras och dö

I Artfakta står det att för att bevara vedtrappmossan bör markägare lämna större mängder död ved. De bör också låta träd åldras och dö för att skapa kontinuerlig tillgång på livsmiljöer. Man kan skydda livsmiljön runt mossan genom att lämna trädgrupper, ytor eller zoner där den får vara ifred. Skogsbruket får inte orsaka kraftig påverkan på mark eller vegetation genom t.ex. slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning.

”Vedtrappmossa hör till förtruppen av det batteri av urskogsarter som tar de mest exklusiva lågorna i besittning”, skriver Nitare (2019). Den är en god signalart i hela landet, särskilt i Sveriges södra delar.

Läs gärna artiklar på Skydda Skogens hemsida om hotade skogar där vedtrappmossa är nämnd:

Över 20 avverkningsanmälningar i värdefullt skogsområde vid sjön Yngern, Södermanland

Skydda Skogen skickar FSC klagomål om Sveaskogs avverkningar i naturreservatet Hedlandet

Naturskyddsföreningen överklagar avverkningsanmälan i fjällnära skog

SCA bryter mot FSC-kriterier