Tretåig hackspett rödlistad som nära hotad (NT). Foto: Michael Lander

Tretåig hackspett är rödlistad som nära hotad (NT). Den är även en prioriterad art i Skogsvårdslagen, fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen och en Typisk art. Den tretåiga hackspetten lever i både barrskogs- och lövskogsmiljöer och den hackar efter föda på döda eller döende träd. Framtidsutsikterna bedömer man som dåliga, bl a  eftersom skogslandskapet är för välstädat och markägare avverkar alltmer skog där den lever.

Tretåig hackspett äter insekter som den fångar genom att hacka i barken på främst döda eller döende träd. Den äter olika sorters barkborrar, spindlar och larver och puppor av långhorningar. Den behöver därför skog där det finns riklig förekomst av döende och döda träd. I områden med god tillgång på föda klarar sig arten under sommaren på några tiotals hektar. Vintertid utnyttjar den större områden för att finna föda, enligt Artfakta.

Färska ringhack i en avverkningsanmäld fjällnära skog, hösten 2021 vid Trillevallen. Foto: Kristina Bäck

Hackspettens närvaro i en skog syns ofta på granar och ibland tallar, där den har gjort uthackade ringar på stammarna. Det ser man ofta i fjällnära skog. Ringarna består av täta inhack i cirklar kring stammarna. Man tror att hackspetten utnyttjar dem tidigt på våren för att dricka sav.

Tidigare en allmän häckfågel

Tidigare har den tretåiga hackspetten varit en allmän till någorlunda allmän häckfågel i Sverige. Men på senare hälften av 1900-talet har arten minskat kraftigt på många håll, eller helt försvunnit. Nu finns den framförallt i de fjällnära skogsområdena och cirka 45 % av beståndet finns i Lappland. 

Framtidsutsikterna bedömer man som dåliga för den tretåiga hackspetten, enligt Artfakta: ”Skogslandskapet har blivit alltför ”välstädat” och de för tretåiga hackspetten så viktiga naturskogsmiljöerna (som olikåldriga bestånd med hög andel döda och döende träd, vindfällen, insektsangripen skog, brandfält, sumpskog med hög självgallring) har inom stora områden blivit allt för små och sällsynta för att kunna upprätthålla stabila populationer”

En betydligt större del av skogslandskapet måste man undanta från storskaligt skogsbruk om tretåig hackspett ska ha en stabil population. Dessutom är skogsbrukets expansion in i de fjällnäraområdena starkt negativt.

Exempel på hur skogsbruket avverkar skog där tretåig hackspett finns:

Naturskyddsföreningen överklagar avverkningsanmälan i fjällnära skog

Regeringen vill försvaga artskyddet

Sveaskog vill avverka återstående kontinuitetsskog på halvön Brännäs

Explosion av avverkningsanmälningar i Jämtland. Hur långt får det gå?