Änok räddat 

Änokdeltat. Foto: Tor Lundberg

 

Efter ett stort engagemang från miljörörelsen och enskilda gav kampen till slut resultat. Skydda Skogen startade en kampanj och har lagt ned mycket arbete för att bevara urskogen i Änokdeltat med sin unika och otroligt vackra miljö. Här på skyddaskogen.se samlades 5000 namnunderskrifter in för att stoppa avverkningsplanerna. Tor Lundberg och Naturskyddsföreningen överklagade Skogsstyrelsens beslut. Idag kan vi därför med stor glädje konstatera att det blåser nya vindar gällande Änok.

Förvaltningsrätten i Luleå:

”Förvaltningsrätten finner vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att sökt avverkning i områdena – med hänsyn till områdenas fjällnära läge och då områdena är klassade som nyckelbiotoper med mycket höga naturvärden och rödlistade arter – är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården. Enligt bestämmelserna i 18 § skogsvårdslagen ska då inte tillstånd ges till de sökta avverkningarna. Förvaltningsrätten upphäver därför Skogsstyrelsens beslut.”

 

Läs hela domen här

 

2011-11-11

Skogsstyrelsen överklagar

Läs mer här

Läs överklagandet här

Om du inte redan har skrivit under uppropet, gör det här