Kärrtorps östra skog, i Kärrtorp i södra Stockholm är en stadsnära lövskog på cirka 7 hektar, till stor del våtmark med inslag av hällmärksskog. 72 naturvårdsarter har ideella inventerare observerat varav 17 rödlistade arter, t ex mindre hackspett (NT), grodor och fladdermöss.  600 bostäder och vägar vill Stockholms Stad bygga i skogen men för att göra det måste de torrlägga våtmarken. Habitatet för arterna kommer då att utplånas. Nätverket Kärrtorps östra skog vill att skogen får ett lagligt skydd istället.

Kristina Bäck från Skydda Skogen och Viki Klingstedt från Extinction Rebellion i Kärrtorps Östra skog. Foto: Niklas Aurgrunn

På fredagen innan julafton var medlemmar i Skydda Skogen på plats i den stadsnära skogen Kärrtorps östra skog, söder om Stockholm, för att uppmärksamma skogen och visa sitt stöd för Nätverket Bevara Kärrtorps östra skog. Bevara Kärrtorps östra skog skriver på sin Facebooksida:

”Östra skogen utgör ett av Stockholms fem viktigaste skogsområden och är ett kärnområde i ESBO. Här vill Stockholms Stad totalexploatera genom att bygga 600 lägenheter, en förskola och vägar. Våtmarkerna kommer exploatören att dränera och skyddsvärda arter försvinner – motsatt vad Sveriges miljömål stipulerar.”

Våtmarker är svåra och dyra att bygga på

Kärrtorps Östra Skog ligger i en sänka, i den finns två våtmarker. Exploateringsnämnden skriver att Länsstyrelsens riktlinjer vid skyfall har fått stor påverkan på det planerade byggprojektet, då området ligger mitt i ett skyfallsstråk. Från Nackareservatet, ett naturreservat som ligger intill, rinner skyfallsvatten ned till Kärrtorps östra skog precis där Stockholms stad har tänkt bygga bostäderna. De två våtmarkerna i östra skogen tar idag hand om skyfallsvatten. Detta har lett till långa utredningar, enligt Exploateringsnämnden: ”Då den planerade byggnationen riskerar att öka skyfallsmängden för kringliggande befintlig bebyggelse”. Exploateringsnämnden föreslår därför att skapa en ny våtmark på ett annat ställe i närheten för att kunna ta hand om skyfallsvattnet. Något som kommer att bli dyrt. Men Länsstyrelsen måste godkänna att de torrlägger våtmarken först, vilket går stick i stäv mot klimat-och miljömål.  

Marken är tidvis helt vattendränkt i Kärrtorps östra skog och grundvattnet ligger högt här. Bra för den biologiska mångfalden. Foto: Niklas Aurgrunn

Man vill bygga till varje pris

Gudrún Sandgren, en av de som engagerat sig för skogen i Bevara Östra Skogen skriver på deras Facebooksida:

-Man vill till varje pris driva fram byggnationen med 600 bostäder med fokus i nuläget att minimera de ekonomiska riskerna, där bland annat grundvatten och skyfallshantering ligger i vägen. Naturvärden och ekologiska samband nämner de inte alls. Det helt enkelt struntar man i.

Kärrtorps östra skog är även en spridningskorridor och buffertzon mot Nackareservatet, ett naturreservat som ligger intill. Skogen är som en barnkammare genom sin artrikedom, skriver Bevara Östra Skogen. Den ger habitat för flera fridlysta och rödlistade arter t ex den rödlistade nordfladdermusen (NT), dvärgpipistrell och större brunfladdermus, mindre hackspett (NT), spillkråka (NT), entita (NT), ärtsångare (NT), stare (VU) och det finns paddor och grodor.

Det blir bostäder för höginkomsttagare

Målgruppen för bostäderna, såväl hyreslägenheterna som bostadsrätterna, kommer i praktiken vara höginkomsttagare, skriver Bevara Östra Skogen. Detta trots stora ord om att bygga bort bostadsbristen för övriga. Planerna på att bygga i denna våtmarksskog är ”insiktslösa och oansvariga mot såväl Stockholms invånare som naturen. En positiv ekosystemtjänst byts ut mot en negativ miljöpåverkan!”

Nätverket Bevara Östra Skogen vill istället att hela östra skogen får ett lagligt skydd, genom att inkorporeras i naturreservatet Nackareservatet, eller genom biotopskydd.

Läs om fler hotade stadsnära skogar som Skydda Skogen har besökt under december:

Fagersjöskogen: 100 hektar oskyddad naturskog med höga naturvärden

Skydda Skogen i Trolldalen

Skydda Skogen på Ryssbergen i Nacka kommun