Pressmeddelande 2012-08-07

Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna den professionella expertgruppen meddelar att årets föryngring av tjäderstammen i Sverige är katastrofalt låg, det extremt dåliga vädret under våren då hönorna besökte tjäderleken för parning drabbades av mycket dåligt väder, vilket negativt påverkade parningen.                                                                                                

Äggkullar med bara 3- 4 ägg per höna som påträffats är 50 % färre än normalt, vilket senare bekräftades av få kullar, eller uteblivna kullar som observerades under årets fältinventeringar. De få äggen har påträffats i utarmade ungskogar, där tjäderfientligt skogsbruk bedrivs. Kullar som ändock har kläckts fram har haft svårigheter att finna tillräckligt med fjärilslarver som är kycklingarnas föda.Entomolog Bengt Ehnström f d forskningsledare vid ArtDatabanken bekräftar att årets fjärilspopulationer och dess larver är betydligt lägre i år mot vad det normalt borde vara,vilket påverkar hönsfågelkycklingarna  negativt.

Göran Rönning Ordförande i Tjäderobservatörerna drar slutsatsen att det inte bara är det dåliga vädret som spelat in utan även de mer skrämmande effekterna av det utarmande skogsbrukets metoder nu kanske även ger sig till känna Flera tjäderforskare ( Storaas, Wegge, Moss, Kurki, 2000) har visat att produktionen av ägg och kycklingar har gradvis försämrats i skogar som påverkats av ensidiga skogsbruksmetoder. 

Ett nytt fenomen har uppmärksammats på senare år berättar Göran Rönning, tjäderstammen splittras ofta sönder till få individer, till ensamma solitärer, vilket innebär att de hönor som blir parade tvingas hålla till godo med en undermålig tupp. Anledningen är den biologiska utarmning som pågår i Sveriges skogar, genom att tjäderns naturliga spelplatser raderas ut av kalhyggesbruket.

Tjädern är en arenaspelande fågel säger Göran Rönning vilket innebär att populationen av traktens alla tjädertuppar samlas på traditionella lokaler i skogen, lekplatser där parningen sker.

Enligt evolutionen har dessa leksystem utvecklats, där hönorna ges möjligheter att välja ut den starkaste hanen bland flertal andra tuppar, med de bästa generna. Enligt tjäderforskare Segelbacher & Storch” kan uppsplittring av populationer leda till isolerade metapopulationer och individer. Leksystemer som består av få eller solitärspelande fåglar riskerar att drabbas av inavel eller genetisk drift. I dessa leksystem upphör eller ändras de naturliga konkurensmekanismerna, något som på sikt riskeras förändra tjäderns genetik.” 

Att färre tjäderkycklingar ses i skogarna just nu bekräftas också av de rapporter Tjäderobservatörerna får av fågeljägare som rapporterat sina iakttagelser.

För ytterligare information seTjäderobservatörernas hemsida www.tjaderobs.se           

Göran Rönning, ordförande Tjäderkommittén Tjäderobservatörerna