Pressmeddelande Skydda Skogen 2016-06-17

Hur ska vi förhålla oss till skogen för att bäst bemöta hotet om klimatförändringar? Skogsindustrierna har länge påstått att vi bör bruka skogen så hårt som möjligt för att rädda klimatet – ett budskap som råkar sammanfalla med deras ekonomiska intressen. Deras kampanjhemsida påstår till och med att ju fler smörknivar i trä som du köper, desto bättre mår klimatet. Nu lanserar föreningen Skydda Skogen hemsidan http://klimatetochskogen.nu, som med vetenskapliga källor visar bristerna i skogsindustrins argument.

tallskog-dalarna-ojeFör att rädda klimatet behöver vi skära ner på utsläppen av koldioxid omedelbart, och för klimatet spelar det på kort sikt ingen roll om koldioxiden kommer från förbränning av ved eller olja. När skog avverkas frigörs den koldioxid som tagits upp och det tar lång tid för kollagret i skogen att byggas upp igen. Till det kommer att produktionsskogar generellt har ett lägre kollager än gamla naturskogar. Faran är då att genom att fortsätta släppa ut kol här och nu, även om det är från bränslen som är förnybara på sikt, kommer vi närmare och närmare de tröskelvärden som leder till oåterkalleliga klimatförändringar. Det bästa sättet att hindra att vi når de tröskelvärdena är att drastiskt skära ner på koldioxidutsläpp samtidigt som vi maximerar kolinlagringen.

— I ett globalt perspektiv ger den ”bioekonomi” som näringslivet förespråkar fel signal: att vi kan fortsätta med business-as-usual, bara vi ersätter olja med biobränslen, säger David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen. I själva verket behöver vi skära ner vår totala energi- och materialanvändning, inklusive biobränslen, för att hålla oss inom ekosystemens gränser. Om tillgången på biobränslen är begränsad måste samhället prioritera vad som är viktigast att använda dem till.

Vad finns då för lösningar? Vi behöver effektivisera och minska användningen av material och energi, exempelvis genom att göra hus energineutrala, och förhindra att vinsterna i effektivisering äts upp av ny konsumtion. I skogsbruket bör vi långsiktigt skydda gamla naturskogar, som innehåller de största kollagren, och prioritera att använda trä till långlivade produkter som hus istället för kortlivade energikrävande produkter som papper och förpackningar (20-25 % av Sveriges energi används i skogsindustrin). Vi bör också övergå till blandskog istället för barrmonokulturer, eftersom lövträd kyler klimatet mer än barrträd. Det skulle också gynna skogens biologiska mångfald, som är viktig att värna bland annat eftersom den ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Slutligen måste vi skörda träd på ett sätt som bevarar så mycket som möjligt av kolet i skogsmarken genom plockhuggning och ett naturnära skogsbruk – alltså inte kalhyggen.

Informationen på webbsidan borde snarast användas till omprioriteringar i klimatarbetet i Sverige och EU om vi på allvar vill efterlämna en planet som det går att leva på.

Presskontakt:
David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen
david.vanderspoel@skyddaskogen.se, 0703157044
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen
elin.gotmark@fripost.org, 0706787423