Blommande knärot vid Björnmossen i juli, innan skogen underröjdes, gallrades och kördes sönder. Foto: Privat

En markägare i Näshulta, Eskilstuna kommun har gallrat och gjort diken i en skog med hundratals av orkidén knärot, ett duvhöksbo och häckande talltita. Knärot är rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen, duvhök och talltita är rödlistade som nära hotade (NT) och fridlysta enligt 4 § Artskyddsförordningen. Nu har Skydda Skogen skickat information om förödelsen till Länsstyrelsen i Södermanland och till Skogsstyrelsen.

Skogen som ligger vid Björnmossen i Näshulta socken var en bördig gran- och tallskog med ett tjockt lager av frodiga mossor på marken. Där växte bland annat blåmossa som är en signalart och revlummer som är fridlyst. I somras var skogen full av knärot som blommade i vitt och duvhökens skri ekade bland träden. Nu har markägaren underröjt, gallrat och dikat ut skogen.

Gallring och körväg över knärotslokalen. Foto: Privat
Utdikning av ett vattendrag i knärotsskogen. Foto: Privat

Medlemmar i Skydda Skogen har inventerat skogen och alla observerade arter är inrapporterade till Artportalen. Skogsstyrelsen har fått muntlig information om den rikliga förekomsten av knärot och att det finns häckande duvhök och talltita. Trots detta utförde markägaren skogsbruksåtgärder i skogen.

Orkidén knärot är känslig för störningar och klarar sällan en kraftig gallring, så som har skett här. I den östra delen av Björnmossen har markägaren grävt upp ett naturligt vattendrag, och flera lokaler av knärot har försvunnit. I brevet till Länsstyrelsen ställer Skydda Skogen frågan:

”Har markägaren fått tillstånd att avverka i denna knärotslokal?”

Skogen vid Björnmossen i somras. Foto: Privat

Knärot kräver stor hänsyn vid avverkning

I brevet till Länsstyrelsen betonar Skydda Skogen att knärot är mycket känslig för uttorkning. Det innebär att de skogliga åtgärder där markägaren har avverkat slutna partier vid Björnmossen är katastrofala för växten. Även ganska små förändringar i form av förändrade ljus- och fuktighetsförhållanden, till exempel till följd av gallring, kan leda till att arten försvinner. Den konkurreras då bort av mera ljuskrävande och snabbväxande arter. Knärot kräver därför stor hänsyn vid avverkningar och det råder vetenskaplig konsensus att varje planta behöver en opåverkad skyddszon med en radie på 50 meter (0,78 hektar) runt sig.

I Artfakta framgår det att ”Lokaler med knärot bör man undanta från modernt skogsbruk, något som skulle gynna andra ”gammelskogsarter” inklusive skyddsvärda lavar, mossor och svampar. För rika förekomster av arten är reservatsbildning eller biotopskydd lämpliga åtgärder för att skydda den.” Även att gräva diken och påverka vattendrag kräver tillstånd och i brevet från Skydda Skogen till Länsstyrelsen kan man läsa:

”Vattenverksamheten vid Björnmossen påverkar inte bara skyddsvärda arter och skogliga miljöer, markägaren har utfört dikningen precis vid gränsen av ett arkeologiskt utredningsområde. Har markägaren ansökt om tillstånd för detta?”

Skogen vid Björnmossen var en skyddsvärd skog med stor artrikedom. Den har nu markägaren underröjt, gallrat och dikat. Vi misstänker miljöbrott, olaglig avvattningsverksamhet och artskyddsbrott, skriver Skydda Skogen.

Läs gärna fler artiklar om knärot:

Nu avverkas skog med rödlistad knärot- Skogsstyrelsen invänder inte

Oskarhamns Fågelklubb får rätt- förbjudet att avverka knärotens växtplats

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: Knärot