Anledningen till att det avverkas skog är för att människor världen över konsumerar papper, bränsle och trävaror, samt hugger ner skog för att anlägga betesmark och odlingar (det bränns även ner skog för samma ändamål).

Man skulle kunna bedriva ett hållbart mångbruk i skogen som gav oss människor både de ekosystemtjänster och produkter som är nödvändiga och samtidigt bevara naturvärdena i skogen. Men, tyvärr överkonsumeras jordens resurser. Den globala konsumtionen överskrider jordens produktionsförmåga med 30 procent – och de rika länderna ger störst ekologiskt fotavtryck. Trenden för många ekosystem och arter fortsätter att peka nedåt. Tre av fyra länder lever med ett ekologiskt underskott. År 2030 behövs två jordklot för att försörja mänskligheten, avslöjar Living Planet Report 2008 (WWF 2008).

Skogsbruket som dominerar i Sverige bedrivs på ett sådant sätt att det lett till en brist på naturliga livsmiljöer och utarmad mångfald i skogslandskapet, liknande förhållanden råder på många håll i världen. De skogsskötselmetoder som används är ofta helt onödigt skadliga för miljön.

Det är viktigt att vi konsumenter och medborgare är medvetna om situationen för skogen, gör medvetna val och att vi ställer krav. Många av de negativa mekanismer som styr den globala konsumtionen är svåra för enskilda privatpersoner att råda bot på. Men, man kan göra mycket genom att sprida kunskap, påverka företag att ta större hänsyn och effektivisera sin energianvändning, genom att påverka politiker att driva en bra miljöpolitik och att skapa ett bättre regelverk, och genom att påverka våra medmänniskor att konsumera mindre och göra kloka val. Var en förebild.

I ett internationellt perspektiv står exempelvis vår konsumtion av palmolja, importerat kött och djurfoder från tropikerna, för en inte obetydlig del av skogsskövlingen. En stor del av våra livsmedel i Sverige innehåller palmolja. Den globala konsumtionen av papper fortsätter att öka, trots datorns och internets intåg och trots att konsumtionens negativa konsekvenser för människor och skogar är väl kända.

 

Tips:

 • Konsumera generellt mindre naturresurser.
 • Slösa inte på papper.
 • Källsortera.
 • Säg nej till direktreklam och påverka dina vänner och grannar att göra det samma. Det går åt mängder med träd, tryckfärg och energi för att tillverka och skicka ut all direktreklam till svenska hushåll. Sätt en ”nej tack-dekal ” på brevlådan och du slipper 50 kilo reklam som du årligen måste ta till sopstationen. Ringer du därefter Nix adressat befrias du även från adresserad reklam.
 • Ät mer vegetariskt.
 • Ät lokalt producerat naturbeteskött.
 • Ät viltkött.
 • Kräv att Livsmedelsverket skall begränsa palmoljan i våra livsmedel.
 • Bojkotta i möjligaste mån varor som innehåller palmolja.
 • Ställ krav på den miljömärkning som finns för skogsprodukter. Kräv att de certifieringar av skogsprodukter som finns verkligen skall vara hållbara.
 • Köp gärna din el från vindkraftverk, men meddela ditt elbolag att de inte skall placera vindkraftverket i gammelskog eller annan skog med höga naturvärden. Det finns så lite gammelskogar kvar i landet, alla dessa måste bevaras, medan det finns många andra platser de kan placera vindkraftverken. JA till vindkraft, NEJ till vindkraft i gammelskog.
 • Spara energi. Energislöseri medför en ökad belastning på jordens ekosystem.
 • Använd Internet, men var försiktig med att skriva ut det du läser på hemsidorna.
 • Använd biblioteket och låna böcker och läs tidningar istället för köpa nya.
 • Kräv att kemikalierna skall bort från skogsbruket, de skadar både skogsarbetarnas hälsa och miljön.
 • Se de ekologiska sammanhangen.
 • Gynna miljövänliga företag.
 • Ekoturism. När du åker på semester, passa på att köpa en upplevelse av ett ekoturistföretag i Sverige, det gynnar både klimatet, i jämförelse med en Thailandsresa, och bidrar till ett hållbart mångbruk av skogen.
 • Ta kontakt med de bolag som handlar med skogsråvara och skogsprodukter och ställ frågor och krav. Informera Ikea och andra företag som handlar med virke som delvis kommer från skövlade gammelskogar att du vet detta och att du kräver ett stopp om du skall kunna fortsätta vara deras kund. Ta kontakt med ägarna och kunderna till de stora svenska skogsbolagen och ställ dem mot vägen.
 • Kräv hårdare lagstiftning för skogsprodukter och skogsbruk.
 • Stöd små lokala företag som arbetar med vidareförädling av trävaror, de arbetar ofta med kvalitetsvaror och tar större hänsyn.
 • Flera av de svenska bankerna är delägare i de skogsbolag som är de värsta miljöförstörarna. Kräv att de sätter press på bolagen att bli mer miljövänliga.
 • Kräv en reform av skogsbruket till ett naturnära skogsbruk där stora kalhyggen, plantager, gifter, gödsling, markberedning, dikning, främmande trädslag och avverkning av gammal naturskog är förbjudet.
 • Stöd en förening som arbetar för bättre miljöhänsyn i skogsbruket och ökad naturvård.
 • Sök kunskap, det är grunden!
Läs mer om papperskonsumtion här:
Click here to pledge to consume less paper!
I vårt arkiv hittar du massvis med information om situationen för den svenska skogen, vill du veta mer om människans konsumtions påverkan på skogarna i andra länder finner du tips nedan.

Filmer som rör konsumtion och skogsskövling internationellt:

Paper Consumption
-En film av World rainforest movement

LAST YOIK IN SAAMI FORESTS?
a documentary video for UN

Ladda ner filmen.

Läs också dessa rapporter:

Om palmolja:

Rapporter från Greenpeace

Rapport från WWF (ladda ner pdf)

Om boskapsuppfödning och produktion av djurfoder:

Rapport från Greenpeace

Rapport från FAO

Rapport från WWF (ladda ner pdf)