foretag

 

 

Ungefär halva den svenska skogsarealen ägs och förvaltas av FSC-certifierade (miljömärkta) skogsägare, bland ägarna finns bland annat svenska folket, genom statens skogsbolag Sveaskog och genom Fastighetsverket.

De stora skogsbolagen Sveaskog, Holmen skog, SCA, Bergvik och Stora Enso bryter för ofta mot sina miljöåtaganden eller tolkar dem fritt vilket har en negativ påverkan på miljön eftersom de verkar över en så stor del av skogslandskapet.

Låt dig inte luras av deras ”på pappret” ganska fina miljöpolicys eller av deras anställda ekologers retorik. Bedöm istället situationen efter vad du själv ser ute i skogen och vad seriösa naturvårdsforskare säger.

Bolagen har visserligen sedan 90-talet i en varierande grad tvingats att utveckla värdefulla naturvårdsinstrument vilket bland annat innefattar avsättningar av naturvårdsskogar på några procent av sitt markinnehav, generell hänsyn vid avverkning och landskapsplanering. Men, så länge de fortsätter att avverka av våra sista skyddsvärda gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden, är de per definition inte miljövänliga. De tar fortfarande upp stora hyggen, de använder sig av plantgifter, gödsling och plantageskogsbruk. Skogsskötselmetoder som är förkastliga ur ett klimat och miljöperspektiv.  Statliga Sveaskog som förvaltar svenska folkets skog avsätter procentuellt mest skog till naturvård och har den högsta ambitionsnivån. Men även Sveaskog använder förkastliga skötselmetoder och avverkar skogar som ur ett nationellt och internationellt perspektiv har höga naturvärden och behöver sparas.

Dessa företag behöver veta att du är missnöjd och de kan i bästa fall påverkas om du tar kontakt och framför dina synpunkter och ställer frågor. Det är också bra att ta kontakt med dem som äger företagen. Du hittar en del av kontaktuppgifterna på företagens webbsidor. Ägaruppgifter kräver oftast att du frågar någon i bolaget eller på annat sätt söker dig fram. Varje sådan kontakt kommer att ingå i den statistik som ligger till grund för framtida beslut.

 

Är du aktieägare?

Använd då din rätt att ställa frågor vid bolagsstämmor. Bolagets ledning har då inte bara skyldighet att svara på dina frågor, utan svaren måste också göras tillgängliga för de aktieägare som inte är närvarande på stämman.