gammelskog2
KORT OM SVENSK SKOG


Det pågår en utarmning av våra skogliga ekosystem i Sverige. Ledande naturvårdsforskare i Sverige är överens om att dagens produktionsinriktade skogsbruk utgör ett hot mot den biologiska mångfalden.

En stor del av Sveriges yta täcks av skog, men större delen av dessa skogar utgörs av mer eller mindre artfattiga ungskogar och trädplantager. De oskyddade gammelskogar som finns kvar försvinner, en efter en, och kvar finns kalhyggen och enformiga produktionsskogar. Skogsbruket har dramatiskt förändrat det svenska skogslandskapet.

Naturvårdsverket bedömer att endast 5 procent produktiv skogsmark med höga naturvärden återstår nedanför den fjällnära gränsen. Drygt 1 800 skogslevande arter är hotade eller missgynnade, till stor del på grund av skogsbruket.

Enligt ledande forskare måste 10-30 procent av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog skyddas om den biologiska mångfalden ska kunna bevaras. Endast 3,3 procent produktiv skogsmark var formellt skyddad i hela Sverige år 2007 som nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen). Mindre än 2 procent produktiv skogsmark var skyddad nedanför fjällnära gränsen. Det är en minst sagt oroväckande siffror.

Den höga avverkningstakten i Sverige har gjort gammal skog till en bristvara. Större delen av den svenska skogsarealen utgörs idag av ungskog, d.v.s. skog som inte är avverkningsmogen än. De återstående oskyddade spillrorna av gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden står därför till förfogande för avverkning, och ett stort antal av dessa områden avverkas. Det samma gäller skogar med potential att utveckla höga naturvärden. Omfattande arealer skogsmark måste dessutom restaureras för att nå den kritiska gräns för skogsskydd forskare satt.

Ett uthålligt svenskt skogsbruk, som tar bevarandet av den biologiska mångfalden på allvar, kan inte uppnås i en situation där 95 procent av den produktiva skogen är exploaterad och endast enstaka procent av skogsmarken är avsatt till naturvård. Det är bråttom, riktigt bråttom, att skydda de återstående gammelskogarna och andra skogar med höga naturvärden, innan de får ge vika för skogsbruket.