Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kråketorp – tusentals knärötter – ändå hotar skogsavverkning

I den småländska skogen Kråketorp, Hultsfreds kommun, växer tusentals orkideer av den fridlysta orkidéarten knärot. Skogsstyrelsen har meddelat att det inte är möjligt att avverka skogen utan att skada knäroten. Skogsbolaget Södra skogsägarna har sökt dispens hos Länsstyrelsen i Kalmar för att få hugga ner skogen trots kända höga naturvärden.

En av knärotens växtplatser i Kråketorp. Foto: privat

Skogsstyrelsen har med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken förbjudit avverkning, röjning, markberedning, återbeskogning och orsakande av körskador i Kråketorp där den fridlysta orkidén knärot (Goodyera repens) växer. För att få hugga ner skogen krävs dispens enligt 15 § artskyddsförordningen.

Södras skogsägarna är medlem i den ideella organisationen för skogsbrukscertifiering FSC – Forest Stewardship Council. Medlemmar i FSC ska följa vissa krav för att få märka sitt virke med FSC:s logga. Denna logga ska garantera att medlemmen följer organisationens bestämmelser och spårbarhetsstandarden, det vill säga var virket kommer ifrån. Enligt spårbarhetsstandarden får inte virke med FSC-märkning komma från skogar med höga naturvärden.

Avverkningsansökan för att få ersättning

Södra svarar i dialog med Skydda Skogen om Kråketorp att det juridiska läget är oklart: ”Rättsläget idag kopplat till artskyddsförordningen gör att enda sättet för skogsägaren att få klarhet i om det finns en möjlighet till ersättning, är att söka dispens för avverkning.”

Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att ”Den nuvarande bristen på medel gör skogsägarnas väntan på frivilligt formellt skydd så pass lång att de i stället väljer att ansöka om avverkning för att få tillgång till ersättning. Det skapar dubbelarbete för miljonbelopp och försämrar möjligheterna att skydda skog.”

Länsstyrelsen i Kalmar har inte ännu svarat på Södra skogsägarnas dispensansökan.

Skogar med knärot borde över huvud taget inte få avverkas. Det är biologisk analfabetism (Nitare, 2019) att avverka skogar med höga naturvärden, som kanske aldrig kommer åter. Låt Kråketorpskogen stå kvar!

Källa:

Myndigheter begär 450 miljoner skyndsamt till reservat i fjällnära skogar här

Tidigare artiklar om Kråketorp

Södra ansöker om dispens för att avverka värdefull knärotslokal här

FSC-certifierade Södra söker dispens för att få avverka skog med 1200 fridlysta knärot här

Miljöbrott gång på gång när Södra skogsägarna avverkar i Småland här