En tall på 180 år har fällts av Stiftelsen Tyrestaskogen i Tyresta naturreservat. Foto: Privat

Medlemmar i Skydda Skogen och i Rädda Tyrestagruppen har skickat ett kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen för att stoppa Stiftelsens felriktade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat.  Många övergrepp har skett de senaste åren, bland annat gallring och avverkning av gamla och värdefulla träd. ”Vi är djupt missnöjda med den nuvarande skötseln i Tyresta naturreservat” skriver författarna till brevet. ”Flera skötselåtgärder strider direkt mot reservatsföreskrifterna”.

Det sker hårda gallringar, avverkningar av träd i över hundraårig skog och bortforsling av död ved i Tyresta naturreservat. Ofta sker åtgärderna i eller intill områden med rödlistade och skyddade arter. Något som utarmar den biologiska mångfalden. Det första kravet i brevet till Stiftelsen är att styrelsen stoppar alla planerade avverkningar- och det gäller både i naturreservatet och i nationalparken.

Skötselåtgärd i Tyresta naturreservat där träd har huggits mer än 100 meter in från en väg vilket är ett brott mot Stiftelsen Tyrestaskogens egen skötselplan. Enligt den får det bara huggas en trädlängd, max ca 30 meter in från en väg. Foto: Privat

Skötselplanen behöver ändras

Stiftelsen borde istället inrikta sig på skötsel av de skötselberoende kulturmarkerna, enligt brevskribenterna, men där utför de väldigt lite skötsel.  Skötselplanen måste ändras eftersom den inte uppfyller sitt syfte vilket är att skydda skogen och den biologiska mångfalden. Istället utarmar Stiftelsen den biologiska mångfalden. I brevet kräver skribenterna att den ideella naturvården får mer inflytande genom att ta plats i skötselråd och på styrelsemöten.

Skötselåtgärderna står i strid med reservatsföreskrifterna

De åtgärder som Stiftelsen låtit göra de senaste åren har de gjort utifrån ett skogsbrukstänkande, står det i brevet. Sådana radikala åtgärder hör inte hemma i ett naturreservat. Ett exempel som skribenterna tar upp är de kraftiga gallringar som nyligen skett i gammal skog vid Vissvassvägen:

 ”Man har intill Kustleden avverkat 180-åriga tallar, 120-åriga granar och torrträd upp till 115 meter från vägen. Detta trots att gallringar endast är tillåtna upp till en trädlängd (ca 20-30meter) från vägar och öppna marker enligt skötselplanen. Frihuggning av gamla tallar får endast ske i yngre skogar. Trots detta har frihuggning skett kring tallar både här och på annat håll i gammal skog. Klara brott mot reservatsföreskrifterna!”

Timret har forslats ut ur Tyresta naturreservat. Foto: Privat

Stiftelsen Tyrestaskogen forslar bort lågor

Stiftelsen har även låtit avverka och bortforsla liggande trädstammar, s.k. lågor. Något som inte är tillåtet eftersom dessa är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. De har även låtit avverka skog så radikalt att hyggesflora (högvuxna gräs, sly m.m.) har ersatt den ursprungliga markvegetationen.

Ingen inventering innan

Innan Stiftelsen låtit utföra skötselåtgärder i dessa skogar har de inte inventerat områdena:

”Man har inte tagit reda på vilka skyddsvärda arter som finns på platsen. På flera platser finns sällsynta och rödlistade arter vid dessa avverkningar som kan ha tagit skada.”

Läs gärna tidigare artiklar om avverkningar Tyresta naturreservat:

Stiftelsen Tyrestaskogen avverkar i Tyresta naturreservat

Skog med rödlistade arter ska avverkas i Tyresta naturreservat

Kontakt: Lars Magnusson, Rädda Tyresta, larsgm51@gmail.com el. tel. 0705447884