Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kritik mot Jokkmokks kommuns förslag att bygga på ö i Karatj-Råvvåive

Uppavare i Karatj-Råvvåive (notera: detta inte är ön Bujmesuoloj och Uppavare har inget med Jokkmokk kommuns LIS-förslag att göra). Foto: Linda Ellegaard Nordstöm.

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Jokkmokk har yttrat sig mot Jokkmokks kommuns förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vid ön Bujmesuoloj i Pärlälvsdalen. Ön, som ligger i det stora sammanhängande gammelskogsområdet Karatj-Råvvåive, hyser höga natur- och kulturvärden och är en viktig renbetesmark. Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Jokkmokk är kritiska till Jokkmokks kommuns planer och menar att ön Bujmesuoloj bör ingå i det nybildade naturreservatet Karatj-Råvvåive.

Bujmesuoloj är en ö i Pärlälvsdalen och är en del i ett för Europa unikt större sammanhängande gammelskogsområde. Ön Bujmesuoloj ligger i södra delen av gammelskogsområdet Karatj-Råvvåive och angränsar i väster till Pärlälvens fjällurskogsreservat. Området är utpekat som värdekärna av Länsstyrelsen och bedöms ha stor betydelse för rödlistade arter och signalarter.

Bujmesuoloj tillhör även Tuorpon samebys renbetesmarker och ingår i ett större område med mycket goda betesmarker. Samebyn menar att möjligheterna att bedriva renskötsel i området försvåras påtagligt eller rent av omöjliggörs om kommunens förslag går igenom. På ön Bujmesuoloj finns också flera dokumenterade fornlämningar.

Naturvårdsverket har föreslagit att hela området Karatj-Råvvåive ska bli naturreservat. Hösten 2018 nåddes en överenskommelse om naturreservat för de norra delarna av Karatj-Råvvåive mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och skogsförvaltaren Jokkmokks allmänning. För den södra delen av Karatj-Råvvåive, i vilken Bujmesuoloj ingår, pågår just nu en process kring vilken eller vilka skyddsformer som ska gälla. Arbetet är för tillfället i en inledande fas där Skogsstyrelsen ska göra fältarbete och utreda om en ekopark kan bli aktuell.

– Vi anser att öns natur- och kulturvärden behöver ett långsiktigt och formellt skydd vilket inte är förenligt med att upphäva strandskyddet i området. Att peka ut ön som LIS-område i dagsläget vore att föregå Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets pågående utredning vilket vi anser högst olämpligt, skriver Ida Jansson från Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Linda Ellegaard Nordström och Daniel Rutschman från Skydda Skogen i sitt yttrande.

Skydda Skogen vill att hela Karatj-Råvvåive skyddas som naturreservat.

– Ekoparker är skogsnäringens naturvårdsprojekt, med ett kortsiktigt och ofta svagt naturskydd. Skogsbruk och annan form av exploatering är fortfarande tillåten. Det finns gott om exempel på hur statliga skogsbolaget Sveaskog misskött naturvårdsarbetet i sina ekoparker, där ekonomisk vinst fått stå över naturvård och artbevarande. En ekopark kan inte komma i fråga när det gäller att skydda höga naturvärden i väglös, fjällnära gammelskog, säger Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen.

Läs Skydda Skogens och Naturskyddsföreningens yttrande till Jokkmokks kommun om Bujmesuoloj här.

Skriv under Skydda Skogens upprop till Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och Miljödepartementet för att skydda hela Karatj-Råvvåive här (via Mitt Skifte).

Se filmen Storskogen Karatj-Råvvåive här.

Läs mer om skydda Skogens kampanj om Karatj-Råvvåive här.