Efter kritik mot de skötselåtgärder som Stiftelsen Tyrestaskogen utför i Tyresta naturreservat så har Stiftelsen tillfälligt pausat skötseln i naturreservatet. Tidigare har Skydda Skogen skrivit om skötselåtgärderna som Stiftelsen Tyrestaskogen utför och planerar i naturreservatet. Bland annat är det avverkningar av träd och gallringar med skogsmaskin i känsliga områden med rödlistade skogslevande arter.

Medlemmar från Tyresö naturskyddsförening, Haninge naturskyddsförening, Fältbiologerna och Skydda Skogen hittade vedtrappmossa (NT) i Tyresta naturreservat i ett område där träd har huggits ned. Foto: Karin Bäck

I början av december skickade medlemmar från Skydda Skogen och Rädda Tyrestagruppen ett kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen. Tidigare har även ett brev skickats till Länsstyrelsen i Stockholm med en begäran om tillsyn av de skötselåtgärder som Stiftelsen genomfört och som de planerar i Tyresta naturreservat. I slutet av december kompletterades tillsynsärendet med en artikel på Skydda Skogen.se som skickades ut till alla medlemmar i Stiftelsen Tyrestaskogen.

Stiftelsen har överlämnat ärendet för handläggning på Länsstyrelsen Gotland. Detta är för att undvika jäv eftersom Länsstyrelsen Stockholm ingår i Stiftelsens styrelse. Nu inväntar Stiftelsen utfallet från Länsstyrelsen Gotland och under tiden har planerade skötselåtgärder pausats tillfälligt.

Medlemmar i Skydda Skogen och andra ideella naturvårdare har varit engagerade för bevarandet av områden med naturskog och rödlistade arter där ifrågasatta skötselåtgärder är planerade. Bland annat har ideella inventeringar med inrapportering till Artportalen ägt rum på ställen där Stiftelsen planerar gå in med skogsmaskiner och avverka träd. Detta eftersom Stiftelsen Tyrestaskogen inte själva inventerar de områden där de utför sin skötsel. Ideellt engagerade personer har kontinuerligt skickat information om arter och naturvärden till Stiftelsen Tyrestaskogen och Länsstyrelsen i Stockholm för att få till en förändring.

Nu i veckan träffades medlemmar från Tyresö naturskyddsförening, Haninge naturskyddsförening, Fältbiologerna och Skydda Skogen på ett möte i skogen. Allt fler miljöföreningar kritiserar Stiftelsen Tyrestaskogens skötselåtgärder.

Läs tidigare publicerade artiklar om Tyresta naturreservat:

Stiftelse planerar avverka i känsligt område i Tyresta naturreservat

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat ifrågasätts

Stiftelsen Tyrestaskogen avverkar i Tyresta naturreservat

Skötselåtgärder i Tyresta naturreservat: Skog med rödlistade arter ska avverkas!

Kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen: Stoppa avverkningarna i reservatet!