Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Karatj-Råvvåive

Karatj-Råvvåive. Foto: Mose Agestam.

Skydda gammelskogarna i Karatj-Råvvåive!

Vid fjällkanten i Jokkmokks kommun, angränsande till Pärlälvens fjällurskogsreservatet, norr om Karatssjön, finns Karatj-Råvvåive. I över tio år har folk kämpat för att skydda detta stora gammelskogsområde som täcker mer än en kvadratmil. Här finns många speciella värden; för djur och växter, för människor att njuta av och leva i, för renskötseln, för kulturhistorien och för skogens egen skull.

Skyddsvärdet i området är väldokumenterat sedan länge, och naturvårdsmyndigheterna har i flera år velat vill skydda hela området. I november 2018 blev det klart att halva Karatj-Råvvåive skyddas som naturreservat. Men för den södra halvan, finns ännu ingen hållbar lösning, eftersom att markägaren motsatt sig ett naturreservat där. Skogsbolagens lobbyarbete och brist på pengar i den statliga naturvårdsbudgeten har lett till att det nu istället har startats en process för att göra ekopark av södra Karatj-Råvvåive.

En ekopark är ett frivilligt åtagande från markägaren, där skogsbruk och annan exploatering fortfarande är tillåten. Till skillnad från ett naturreservat så förvaltas ekoparkerna helt av skogsbolagen själva. I en ekopark brukas vissa delar, medan andra avsätts för naturvård. Skogsbolaget tecknar ett avtal med Skogsstyrelsen som gäller i högst 50 år. Skydda Skogen menar att det med dagens kritiska läge för den biologiska mångfalden inte finns utrymme för några halvmesyrer när det gäller skydd, speciellt inte när det gäller fjällnära gammelskogar med så pass höga naturvärden som de i Karatj-Råvvåive. Ett naturreservat innebär att ett område fredas helt från produktionsinriktat skogsbruk och annan exploatering, utan bortre tidsgräns. Därför vill Skydda Skogen se att hela Karatj-Råvvåive skyddas som naturreservat, och inget annat.

Fakta Karatj-Råvvåive

Karatj-Råvvåive är ett ca 13 000 hektar stort skogsområde omkring fem mil väster om Jokkmokk i Norrbotten. Stora delar av området är väglös, fjällnära gammelskog. I området finns låga kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar och sjöar. Tuorpons sameby bedriver renskötsel i området, och gammelskogarna är viktiga renbetesmarker.

Karatj-Råvvåive gränsar i väst till naturreservatet Pärlälvdalens fjällurskog, och blir en naturlig utvidgning av en av Sveriges allra största urskogsområden. Området hyser mycket stor biologisk mångfald och har tack vare sin orördhet stora bevarandevärden. Omkring 1500 fynd av 85 olika rödlistade arter finns inrapporterade till Artdatabanken, bland andra tretåig hackspett, lappmes, skalbaggen reliktbock, ringlav, liten aspgelélav samt den starkt hotade urskogsporingen. Världsnaturfonden har tidigare utsett Karatj-Råvvåive till en skyddsvärd naturpärla

I november 2018 blev det klart att halva området skyddas som naturreservat, läs mer här. Nu arbetar Skydda skogen vidare för att även den andra halvan av området ska få ett formellt skydd, så att helheten knyts ihop och landskapsvärdena kan bibehållas.

Bilder från området finns i vår galleri.

Det här har hänt :

 • Dialogen mellan markägaren Jokkmokks allmänning och myndigheterna; Länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket har fortsatt.
 • Hösten 2018 inleddes arbetet med att göra en film om Karatj Råvvåive och skogens värden utifrån olika personers perspektiv. Filmen producerades av Skydda skogen i samarbete med filmaren Mose Agestam. 
 • I april 2019 hade filmen “Storskogen Karatj-Råvvåive” premiär på Àja i Jokkmokk. Det blev en kväll med föredrag om skogen, Dálvvadiskören sjöng några sånger ur föreställningen Musik till gammelskogen och så huvudnumret; premiärvisningen av filmen Storskogen Karatj-Råvvåive.
 • I september 2019 skrev Skydda skogen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Jokkmokk ett yttrande med kritik mot Jokkmokks kommuns förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vid ön Bujmesuoloj i Pärlälvsdalen. Läs mer här.
 • I februari 2020 visades filmen Storskogen Karatj Råvvåive på Jokkmokks marknad med efterföljande föreläsning om hotet mot skogen. Filmvisningen och föredraget hölls först i ett fullsatt församlingshem och därefter i Kulturtältkåtan.
 • Hösten 2020 var Skydda skogen och Naturskyddsföreningen i Jokkmokk ute och gjorde kompletterande inventeringar i de södra, fortfarande oskyddade, delarna av skogen. Bland fynden fanns flera rödlistade vedlevande svampar – som kritporing, fläckporing, gräddporing, smalfotad taggsvamp och taigataggsvamp. Det gjordes också mängder av fynd av olika marklevande taggsvampar som signalerar en långvarig kontinuitet av skog på platsen där de växer.
 • I november 2020 höll Skydda skogen ett föredrag om situationen för Sveriges gammelskogar i allmänhet, och Karatj Råvvåive i synnerhet under Hållbarhetsfestivalen på Hola Folkhögskola i Kramfors kommun, Ångermanland. Den 10 november publicerades det en efterföljande artikel i Tidningen Ångermanland.
 • Länk: Läs artikeln här
 • I början av 2021 presenterades resultatet av den ekoparksutredning som Skogsstyrelsen fick i uppdrag att göra om Karatj-Råvvåive. Slutsatsen i den omfattande rapporten var att ”områdets naturvärden och kulturhistoriska värden är unika och ett formellt skydd över området är att rekommendera”. Det är samma bedömning som både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten tidigare gjort. Läs Skydda skogens utlåtande om ekoparksutredningen här.
 • Med anledning av ekoparksutredningen skrev Skydda skogen en debattartikel. Den 26 april 2021 publiceras den i Norrbottenskuriren under rubriken “Skyddad gammelskog gör alla till vinnare”. Läs debattartikeln här.
 • Skydda skogens namninsamling med krav på att området ska skyddas i sin helhet skrevs under av 11 300 privatpersoner från hela världen. Uppropet som publicerades i samband med namninsamlingen undertecknades av sex miljöorganisationer och överlämnades i juni 2021 till Jokkmokks Allmänning, Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljödepartementet och Naturvårdsverket. Läs uppropet här.
 • I december 2021 skickades en inbjudan till miljöminister Annika Strandhäll om att besöka Karatj-Råvvåive i fält. Bakom inbjudan står Skydda skogen, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och Tuorpon sameby. Läs inbjudan här.

Kontakt:

Daniel Rutschman 076-1128826
Linda Ellegaard Nordström 070-2541148
Lisa Behrenfeldt 070-462 03 73
Eva Ydrén  073-8380432