"Skogen är en av våra naturrikedomar som ska på bästa sätt tillvaratas. Detta fick man lära sig i småskolan. Frågan är alltså inte om vi ska bedriva skogsbruk i detta land, utan hur det ska bedrivas och hur vi på bästa sätt
samtidigt ska ta tillvara och skydda varelser och företeelser som har skogen som sitt livsrum.
När en man som Björn Mildh, som brinner för det skyddsvärda i våra skogar, tar upp kampen mot SCA och deras avverkningsplaner av de sista, kvarvarande resterna av skog som hyser en del verkligt skyddsvärda
fågelarter i Finnträsk blir han, när en "chefsekolog" inte längre kan försvara SCAs tänkta avverkning, personligt angripen och kallad lögnare. "

Läs mer