Till ledningen för Holmen skog


Hej! 

Vi skriver till er för att vi är djupt oroade över de långsiktiga konsekvenserna av kvävegödsling i skogen. Dessutom är flera av oss direkt berörda eftersom det nu i sommar planeras för gödsling i skogarna runtom där flera av oss bor. En del av oss har kämpat i 20 år för att få ett stopp på spridningen av kvävegödsel.

Totalt sett finns ett behov av ytterligare forskning(1) för de verkligt övergripande konsekvenserna av skogsgödsling, och därför anser vi att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Vad som redan idag är känt är att exempelvis blåbärsriset och mykhorizzan påverkas negativt. 

Forskaren Joakim Strengbom(2) vid Sveriges lantbruksuniversitet har påvisat att skogsmarksvegetationen i stort påverkas negativt av gödsling, särskilt på lång sikt. Inte bara riset utan också produktionen av blåbär missgynnas så kraftigt att det är tal om en halvering av blåbären. Miljöpartiet har lämnat in en motion(3) till riksdagen att kvävegödslingen successivt ska trappas ner och eventuellt senare upphöra helt. Tyvärr avslogs denna motion.

Med tanke på de klimatförändringar jorden står inför vill vi också nämna ett ytterligare miljöperspektiv när det gäller framställningen av konstgödsel. För att producera 1 kilo kvävegödsel krävs det 1 liter olja enligt Nutritor AB(4). Dessutom har forskaren Leif Klemedtsson(5) upptäckt att i samband med kvävegödsling frigörs lustgas från marken som är en växthusgas 300% starkare än koldioxid. 

Vi anser att de negativa konsekvenserna på miljön är av större intresse för framtida generationer än de vinster som ni eventuellt kommer att få när det ska göras en slutavverkning, och kräver därför att all kvävegödsling i skogen omedelbart upphör. 

Vänliga hälsningar

Kim Hultgren, Miljövännerna i Ångermanland

Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen

Källor:

1. I studien ”Kväve 2002” som publicerades av Skogforsk 2002-06-14 hävdas inledningsvis att ingen påverkan på biologisk mångfald kunnat påvisas, men senare i samma rapport går att läsa att bl.a. mossor och lavar minskat i områden som gödslats.  

2. Se bl.a. Strengbom, Joachim and Nordin, Annika (2008). Gödsling orsakar långvariga förändringar av skogsmarksvegetationen.

3. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kvavegodsling-av-skog_GW02MJ472/?text=true

4. http://www.nutritor.se/

5. http://kva.screen9.tv/?m=BWaRX1FtvVV5xjWVCcPlyg samt http://www.smmi.nu/articles/text_food_and_environment7.php