”Inget nytt har framkommit”

Arbetet med Nordkalks transportband på norra Gotland tillåts att fortgå. Här har Mellanskog orsakat djupa körskador i ett våtmarksområde. Foto: Robert Svensson

 

Örnars skogar huggs ned, sällsynta arters livsmiljöer förintas och unika karstområden körs sönder av tunga maskiner. Enligt länsstyrelsen är allt i sin ordning.

Utdrag ur Miljöbalken:

”Miljöbalken 24 kap 3 § Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet 

1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vilselett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkoren,

2. när tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkor som gäller för verksamheten eller åtgärden inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse.”

Länsstyrelsen:

”Vi har nu genomfört vårt möte, där Cecilia Schelin Seidegård, Peter Molin, Anna- Lena Fritz, Karin Fager, Kjell Norman och jag själv deltog. Vårt beslut ligger fast att inte överklaga domen. Vår gemensamma bedömning är att inget nytt har framkommit som gör att vi väljer att överklaga domen. 

Detta är ett beslut som hela ledningen ligger bakom, även om det ytterst är landshövdingen som fattar beslutet, vilket hon gjorde innan hon gick på sin semester.”

Hälsningar 

Kicki Scheller, Tf Landshövding

 

Intervju

Läs mer här

 

Angående tillsyn och villkor:

”Nordkalk har inte tagit tillräcklig hänsyn till en rödlistad, hotad art, vid avverkningen inför byggandet av transportband och väg vid Ducker i Bunge. Det konstaterar länsstyrelsen efter att igår ha synat platsen.

Av de tjänsteanteckningar som länsstyrelsens upprättat efter tillsynsbesöket framgår att flera klagomål och anmälningar inkommit till myndigheten under juli månad angående Nordkalks förberedande avverkning av skog. Klagomålen gäller i första hand bristande naturvårdshänsyn vid avverkningarna.”

Läs mer här