• 2010 skulle förlusten av biologisk mångfald ha hejdats i enlighet med FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) som Sverige har undertecknat och bundit sig till.
  • Genom att skriva under konventionen om biologisk mångfald har Sverige förbundit sig att bevara biologisk mångfald inom landets gränser.
  • Enligt FN-mötet 2010 (Nagoyaavtalet, mål 11) ska år 2020 minst 17 procent av alla land- och sötvattensområden, samt minst 10 procent av kust- och havsområden – särskilt områden av stor betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster – vara bevarade genom effektivt och rättvist förvaltade, ekologiskt representativa och väl förbundna system av reservat och andra effektiva områdesbaserade naturskyddsåtgärder, som också är väl integrerade i omgivande landskap.
  • Enligt EU:s art- och habitatdirektiv (rådets direktiv 92/43/EEG) ska den biologiska mångfalden säkras genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.
  • Portalparagrafen i Skogsvårdslagen jämställer miljömålet med produktionsmålet. Skogsvårdslagen 1 §: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”