Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lagbrott: Skog med höga naturvärden avverkad utan avverkningsanmälan

I närheten av Lärbro på Gotland har en markägare avverkat delar av en kalkbarrskog med höga naturvärden utan att avverkningsanmäla. Att avverka över 0,5 hektar utan att först anmäla det till Skogsstyrelsen är olagligt.  Skydda Skogen vill att Skogsstyrelsen lämnar över fallet till polis och åklagare. I den skyddsvärda skogen finns även en annan stor avverkningsanmälan. Skydda Skogen anser att den ska dras tillbaka: ”Detta är skogar som absolut inte får avverkas!”

Ca 1,6 ha som har avverkats utan avverkningsanmälan väster om avverkningsanmälan. Foto: Privat

Redan i april skickade Skydda Skogen ett brev till Skogsstyrelsen med vädjan om att Skogsstyrelsen lämnar över fallet till polis och åklagare för undersökning om eventuellt åtal för brott mot skogsvårdslagen och miljöbalken. Skogsstyrelsen har efter påtryckning svarat att de har dialog med markägaren och att Skydda Skogens synpunkter och inrapporterade artuppgifter är införda i ärendet. Skydda Skogen svarar att det är viktigt att Skogsstyrelsen utreder den olagliga avverkningen som ”brott mot skogsvårdslagen och miljöbalken.”

Brott mot skogsvårdslagen och miljöbalken

Det är två delytor i skogen på cirka 1,6 och 0,6 hektar som markägaren har avverkat utan att ha avverkningsanmält innan. Det är ett brott mot skogsvårdslagen och miljöbalken att inte anmäla en avverkning på över 0,5 hektar. Skogen som markägaren avverkade hade mycket höga naturvärden med sällsynta och rödlistade mykorrhizasvampar: Exempelvis blåfotad fagerspindling (VU), granrotspindling (VU), svartgrön spindling (VU), tvillingspindling (VU), violettfläckig spindling (VU), flattoppad klubbsvamp (NT), mjölsvärting (NT), odörspindling (NT), svart taggsvamp (NT) och äggspindling (NT).

Svartgrön spindling rödlistad som sårbar (VU) en av de hotade svampar som fanns i skogen. Foto: Britt Bunyard Creative Commons

lntill den olagliga avverkningen finns en avverkningsanmälan på 36 hektar som är ideellt inventerad. Södra delen av avverkningsanmälan är tyvärr redan kalavverkad och norra delen är underröjd. Skydda Skogen begär att skogsstyrelsen säkerställer att markägaren inte avverkar även den norra delen av den avverkningsanmälda skogen. Även i denna del finns många sällsynta och rödlistade naturvårdsarter. Bland annat knölig taggsvamp (EN), granrotspindling (VU), gul lammticka (VU), gulsträngad fagerspindling (VU), lammticka (VU), svartgrön spindling (VU), tvillingspindling (VU), violettfläckig spindling (VU), vit taggsvamp (VU), duvhök (NT, §4), granticka (NT), mjölsvärting (NT), odörspindling (NT), slåtterfibbla (NT), svart taggsvamp (NT), tallticka (NT), äggspindling (NT) och trollspindling (DD).

Gul lammticka, rödlistad som sårbar (VU). Foto: Irene Andersson, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Detta är skogar som absolut inte får avverkas

Skydda Skogen skriver:

”Detta är skogar som absolut inte får kalavverkas om Sverige ska ha någon som helst möjlighet att leva upp till nationella miljömål och internationella åtaganden om skydd av natur och biologisk mångfald. Biotopskydd eller naturvårdsavtal är lämpliga skyddsåtgärder för skogar med så här höga naturvärden.”

Den skyddsvärda kalkbarrskogen ligger intill Träskmyr naturreservat som är ett Natura 2000 område. Skydda Skogen understryker i sitt brev att det är förvånande att man inte har klassat hela skogen som Natura 2000, med tanke på områdets höga naturvärden.

Läs Skydda Skogens hemställan om hantering av oanmäld avverkning nordväst om Lärbro på Gotland till Skogsstyrelsen (2022-04-25) här.