Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Landshövdingen i Dalarna svarar om Gåsberget i Dalarna: ”Inte realistiskt att enbart inrätta formella skydd”

Tallnaturskog med brandprägel i Ore Skogsrike. Foto: Privat.

Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas Län svarar Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna gällande projektet ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt*”. I ett brev har föreningarna uppmanat landshövding och myndigheter i Dalarna att skydda mer skog och att stå upp för miljömålen. Kopia har även gått till Naturvårdsverket, ministrar och  EU-parlamentariker. Men landshövdingen i Dalarna tycker att tillräcklig miljöhänsyn redan har tagits.

”I en tid när skogen får allt större betydelse för framtidens samhälle gäller det att hitta sätt att bedriva ett hållbart brukande även i områden som Gåsbergets värdetrakt*. Vi ser därför inte att det är realistiskt att enbart inrätta formella skydd i området utan vi behöver arbeta med att få till en sammanhängande planering för området”. Det skriver Landshövding Ylva Thörn i ett mailsvar till föreningarna.

Projektet ”Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt” är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU. I projektet framhålls inte skyddsvärdet av skogarna vid Gåsberget eller i Ore Skogsrike tillräckligt, menar Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna. Området är ett av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap. Skogarna där behöver akut skydd eftersom få sådana landskap finns kvar i Sverige, eller ens i Europa. Dessutom har Naturskyddsföreningen, som har kartlagt skogarna där, uteslutits från projektet. Detta har miljöföreningarna framfört i ett gemensamt brev till berörda myndigheter och till landshövdingen och uppmanar dem att agera.

Ylva Thörn skriver att det ska bedrivas hållbart skogsbruk samtidigt som biologisk mångfald och ekologisk funktion på landskapsnivå behålls. Hon skriver att formellt skydd, avverkningar och hänsyn ska planeras så att den gröna infrastrukturen fortfarande finns kvar.

Skydda Skogen undrar hur detta ska gå till. Föreningen anser att ingen avverkning alls får ske i skogar med höga naturvärden vid Gåsberget och i Ore Skogsrike. Det är i linje med naturvårdsforskning och nationella och internationella miljömål. Inte ens ”hållbart” skogsbruk ska få ske i skogarna med höga naturvärden.

Vidare så skriver Ylva Thörn att ”det redan idag finns ca 25% skyddade områden, både formella och frivilliga”. Men denna siffra stämmer inte, menar föreningarna. I sina tidigare insända synpunkter om skriften ”Projektet Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt”, har både Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Rättvik ifrågasatt siffrorna som uppges gällande skyddad skog. Är exempelvis detaljhänsyn och kvarlämnade hänsynsytor på avverkad skogsmark medräknade i siffran? Hänsyn i det brukade landskapet ska ju inte ingå i skyddad skogsareal. Frivilligt avsatt mark kan inte heller räknas in i siffran eftersom dessa marker inte är formellt skyddade från avverkning. Enligt Naturskyddsföreningen i Rättvik är andelen formellt skyddad skog inom Gåsberget endast 5 % och i hela Dalarna endast 3%.

Det är Naturskyddsföreningen som har arbetat med att kartlägga skogarna vid Gåsberget men de har uteslutits ur projektet. Något som är helt oacceptabelt, menar miljöföreningarna eftersom Naturskyddsföreningen står för ett legitimt allmänintresse. Ylva Thörn svarar att det hölls ett öppet seminarie tidigare där alla fick komma med synpunkter och där var även Naturskyddsföreningen med. Hon skriver:

”Vi beklagar att naturskyddsföreningen upplever sig åsidosatta men vi menar att deras inspel, både i form av inventeringsunderlag, skrivelser och synpunkter vid det öppna seminariet, är viktiga delar som värderas i det pågående arbetet”

I utkanterna av Gåsbergets värdetrakt och inom Ore Skogsrike planeras även två stora vindkraftsparker. Vindkraftverken kommer att ha en starkt negativ påverkan på den biologiska mångfalden, landskapsekologin, synintrycket, bullerstörningar, turismen, friluftsliv och rekreationsmöjligheter. Det har Skydda Skogen skrivit ett yttrande om.

*Värdetrakt=Ett större sammanhängande område med höga ekologiska naturvärden, ofta innehållande nyckelbiotoper.

Mer information:
Skydda Skogens synpunkter om gröninfrastruktur Gåsberget (PDF)
Naturskyddsföreningen i Rättviks synpunkter om gröninfrastruktur Gåsberget (PDF)
Skydda Skogens yttrande gällande planerade vindkraftsparker i Ore Skogsrike (PDF)
Miljöorganisationernas krav: Stå upp för miljömålen landshövdingen! (artikel)