Skyddad natur- Tyresta Nationalpark. Foto: Kristina Bäck

I en undersökning om vad riksdagspartierna anser om skog så svarar Vänstern och Miljöpartiet att dagens skogsbruk inte är hållbart. Övriga partier tycker att Sveriges skogsbruk är hållbart och att det är problematiskt med nyckelbiotoper. David van der Spoel, professor i biologi på Uppsala universitet och talesperson för föreningen Skydda Skogen kommenterar:

-Föreningen Skydda Skogen tycker att nyckelbiotopsbegreppet fungerar bra. Det gör även tjänstemän på Skogsstyrelsen, som har utvecklat definitionen. Dock fallerar ofta hanteringen inom skogsbruket, där man vill ha högre pris för produkter från ett hållbart skogsbruk, genom att gå med i t ex FSC, men inte avsätta nyckelbiotoper om man inte absolut måste. 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna menar att begreppet ”nyckelbiotoper” leder till problem för skogsägarna eftersom det innebär att de inte får avverka som de vill i sina skogar. Centerpartiet vill att den nyckelbiotopsinventering som görs ska bli ”rättssäker och anpassad till varierande förhållanden i olika delar av landet”. Moderaterna och Centerpartiet kommer att stoppa den planerade nationella nyckelbiotopsinventeringen om de vinner valet, säger Moderaternas och Centerpartiets miljöpolitiska talespersoner i en intervju i Alltinget

Socialdemokraterna vill inte att nyckelbiotoperna ska skapa konflikter. De är därför beredda att skjuta till mer pengar så att markägarna får kompensation för områdesskydd. 

Nyckelbiotop, M och C vill sätta stopp för den nationella nyckelbiotopsinventeringen. Foto: Kristina Bäck

Alla de borgliga partierna anser att det svenska skogsbruket är hållbart, i motsats till Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Centerpartiet vill använda ekologisk kompensation genom att sälja krediter kopplade till åtgärder för att öka biologisk mångfald. Moderaterna menar att skogsägarna ska bära ansvaret för ett hållbart skogsbruk. Likaså vill Kristdemokraterna att större tilltro ska sättas på skogsägarnas frivilliga skyddsåtgärder. Socialdemokraterna ställer sig neutrala men menar att Sverige har relevanta krav på miljöhänsyn i skogsbruket och att FSC-certifieringen är ett kvitto på det. 

Miljöpartiet anser att Sverige behöver en helt ny skogspolitik som är hållbar på riktigt. Inte minst på grund av tilltagande miljö- och klimatutmaningar och ökad efterfrågan av skogsråvara. Vänstern är det enda partiet som nämner att alternativa skötselmetoder ska ges utrymme.

David van der Spoel kommenterar:

-Huruvida svenskt skogsbruk är ekologiskt hållbart är egentligen inte en politisk fråga. Det enkla faktum att det finns nästan 2000 rödlistade arter som är knutna till skogen räcker för att konstatera att skogsbruket i dagsläget inte är ekologiskt hållbart. Det finns hur mycket forskning som helst som stödjer detta. Att påstå att svenskt skogsbruk är ekologisk hållbart är greenwash som man kan misstänka är för att stryka vissa näringsföreträdare medhårs.

Vänstern och Miljöpartiet anser att ökat formellt skydd av skog är nödvändigt för att nå miljömålen. Även två av de borgliga partierna vill skydda mer skog- Kristdemokraterna och Centerpartiet. Men Centerpartiet vill skydda skogar med höga naturvärden från avverkning på sitt eget sätt- ”genom att utveckla de frivilliga certifieringar av skogsbruk och produktkedjor som redan finns för att stärka trovärdigheten för svenska biobaserade produkter”. 

Moderaterna vill att ”redan skyddade områden ska kunna ses över med möjlighet till förändringar om skyddet inte längre är ändamålsenligt”. Sverigedemokraterna anser att tillräckligt skydd av natur redan finns i Sverige och att reservatsbildning är en för stor kostnad för samhället. Socialdemokraterna förhåller sig neutrala även i denna fråga. ”Vi socialdemokrater vill att miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras”.

David van der Spoel kommenterar:

-Det står klart ur en ekologisk synpunkt att andelen skyddad skog bör öka till åtminstone 20%, det har riksdagen slagit fast för länge sedan. Siffran är baserat på naturvårdsforskning även om vissa forskare vill se en ännu högre andel skyddad mark. Eftersom nuvarande siffra är närmare 5% nedanför fjällgränsen behövs mycket extra skog sparas – skog som aldrig kalhuggits bör undantas skogsbruket och plantager måste restaureras till ett mer naturligt tillstånd.

Kristina Bäck

Denna artikel har även publicerats på Natursidan.se