renariskogen

Tråkigt nog bedrivs skogsbruk i vårt land just nu med metoder som inte bara missgynnar djur och växter, utan som också försvårar för andra mänskliga näringar, eller andra sätt att använda skogen, s.k. mångbruk. Dit hör t.ex. all slags rekreation och folkhälsa, en tilltalande landskapsbild, rena vattenmiljöer, jakt och fiske, bevarade kultur- och fornlämningar, skogen som skafferi (naturahushållning), renbete, forskning och naturbaserad turism.

Man utesluter vidare, både i praktiken och på myndighetsnivå, andra sätt att ta fram virke, bedriva skogsbruk, trots att andra metoder existerar som både potentiellt skulle kunna ge bättre avkastning och skonar skogsmiljön. På så sätt negligeras kravet i skogsvårdslagen att produktion och miljö ska väga lika, vara lika viktiga.

Konflikter mellan lokalbefolkningen och skogsnäringen de senaste åren i Valvträsk, Storön, Kassjö, Finnskogen, Yxsjöberg, Granberget och mellan renskötare och skogsnäring är exempel på att rådande förhållanden är ohållbara.

Stora kalhyggen, plantager, monokulturer och skötselmetoder som markberedning, gödsling, dikesrensning och giftbehandling av plantor etc. kan sägas ha gjort sitt. Den representerar ett slags machoism i skogen; inhuman, maskinanpassad, brutal och gammaldags. Den motsvarar inte moderna krav på mångbruk, flexibilitet och hänsyn.

Skogsbruket måste lära sig en annan anpassning, inte bara till naturen utan också till vilka sociala eller ekonomiska förhållanden och möjligheter som finns på varje enskild plats eller trakt. Samernas behov av skog för renbete är en sådan sak. Det är också viktigt att det finns natur och levande skogar nära de platser där människor bor. Dessa saker måste kartläggas omsorgsfullt och i samråd med alla berörda.

Inte ens ekonomiskt finns något att förlora på nationell nivå. Andra näringar än skogsindustrin väntar på sin chans.

Skydda Skogen vill alltså inte bara bevara kvarvarande naturskogar. Vi arbetar också för att de skogar som brukas, ska brukas på ett sådant sätt att det inte utesluter eller försvårar annat användande.

Vi vill att allemansrätten får en starkare ställning.
Vi vill att lagen formuleras om så att dessa saker blir helt tydliga.

Målet för alltsammans är levande skogar och levande natur.

 

socialhan2syn