Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen.

Föreningen Skydda Skogen bildades 2009 av skogsengagerade från hela landet, med anledning av det kritiska läget för skogen och hotet mot den biologiska mångfalden.

Vi arbetar för att Sveriges gammelskogar och andra skogar med höga naturvärden ska bevaras.

Vi arbetar också för en reform av skogsbruket till ett naturnära mångbruk, med stort utrymme för lokala näringar och hushållning, rekreation och naturbaserad turism.

Vi tar avstånd från dagens skogsbruksmetoder, som inte lever upp till skogsvårdslagens portalparagraf att miljömålet ska jämställas med produktionsmålet.

Vi värnar om allemansrätten.

Kontakt: info@skyddaskogen.se

Organisationsnummer: 802445 – 0168