Länsstyrelsen i Värmland gav en markägare dispens för att få avverka 7,9 hektar skog med de fridlysta arterna knärot och grön sköldmossa norr om Risviken, Årjängs kommun. Först drog markägaren tillbaka sin avverkningsanmälan efter att en inventering visade att det växte knärot i hela skogen. Men sen sökte markägaren dispens för att få avverka på grund av granbarkborre och då gick Länsstyrelsen med på det. Nu har det PEFC-certifierade skogsbolaget Hilmer Andersson AB avverkat skogen.

Skogen vid sjön Västra Silen var full av knärot (VU) där fanns även ullticka (NT) och den fridlysta gröna sköldmossan. Foto Roger Adolfsson (beskuren bild)

De träd som skogsbolaget lämnade på två hänsynsytor för de fridlysta arterna knärot (VU) och grön sköldmossa, har blåst ner. Troligen överlever de inte eftersom det blir för blåsigt, ljust och torrt.  På Länsstyrelsen svarar en handläggare att de måste ge dispens när det gäller skogsbruksåtgärder. Detta enligt en dom som kom för fem år sedan: Det så kallade ”Bombmurklemålet” MÖD 2017:7. Länsstyrelsen skriver:

-När det gäller skogsbruksåtgärder, granbarkborrerisker eller ej, så är rättsläget sådant att länsstyrelsen måste ge dispens enligt en dom som kom för några år sedan. Det är det som är huvudanledningen till dispensen.

Inte möjligt ersätta markägaren för skydd av skogen

Enligt Länsstyrelsen Värmland fanns det ingen möjlighet att ersätta markägaren för formellt skydd vid Risviken. Knärot växte i hela skogen men att lämna de två hänsynsytorna på 0,7 och 1,7 hektar räcker, skriver de, för då blir cirka 10% av beståndet skyddat. Länsstyrelsen hänvisar till Bombmurklemålet. I det står att ”dispens kan utfärdas på sådant sätt att fridlysningsbestämmelserna i möjligaste mån upprätthålls utan att rådigheten över marken inskränks i betydande grad.” De hänvisar även till att syftet med fridlysningen är att ”säkerställa de fridlysta arternas gynnsamma bevarandestatus”. Något som Länsstyrelsen menar att de gör.

När ett skogsbolag är PEFC certifierat ska det inte avverka skog med höga naturvärden. Det står även tydligt på Hilmer Andersson AB:s hemsida. De skriver: ”AB Hilmer Andersson är certifierat enligt PEFC, det internationella systemet för certifiering av ett uthålligt skogsbruk och dess produkter. Detta betyder att vi inte accepterar virke som kommer från följande källor:

Skogar där höga bevarandevärden är hotade (nyckelbiotoper)

Naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning”

Området inmarkerat i blått är skogsområdet, de röda prickarna är observerade arter, de oranga linjerna är avverkningsanmälan som nu har avverkats. Det är skog med höga naturvärden, precis intill sjön. Från Skogsmonitor

Läs även en artikel om en markägare som ansökt om dispens för att avverka skog med höga naturvärden i Dalarna: Trollskog som var räddad nu hotad igen- markägare kan få dispens