Södra delen av Karatj Råvvåive. Foto: Mose Agestam.

Sex miljöorganisationer och mer än 11 000 privatpersoner kräver nu att hela den fjällnära gammelskogen Karatj-Råvvåive får skydd som naturreservat. 4000 hektar av området är fortfarande utan skydd och delar av gammelskogen kan komma att avverkas.

Det en kvadratmil stora fjällskogsområdet Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun har sedan länge varit planerat som naturreservat. När reservatet till slut bildades 2018 så hade nästan halva det skyddsvärda området skurits bort. Istället skulle markägaren och myndigheter undersöka möjligheten att bilda en så kallad ekopark. Det skulle ge området ett mycket svagare skydd utan förbud mot avverkning av skogar med höga naturvärden.

Att bilda en ekopark kan framstå som ett fullgott alternativ till naturreservat, men det innebär likväl i praktiken att den skyddsvärda skogen kan huggas ner. Vad har den biologiska mångfalden vunnit då? säger Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen. 

Skogsstyrelsen presenterade i början av året resultatet från sin ekoparksutredning av Karatj-Råvvåive, och där slår de fast att ”områdets naturvärden och kulturhistoriska värden är unika och ett formellt skydd över området är att rekommendera”. Det är samma bedömning som både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbotten gjort.

Vi som står bakom uppropet för Karatj-Råvvåive förespråkar att hela området får ett formellt skydd som naturreservat. Stora sammanhängande naturskogsområden som Karatj-Råvvåive är mycket viktiga att behålla ofragmenterade, för att kunna säkra en intakt fågelfauna med arter som lappmes, tretåig hackspett och lavskrika, säger Lotta Berg från BirdLife Sverige.

Skogarnas naturvärden är höga och väldokumenterade, och mer än hälften är redan klassade som nyckelbiotoper. Vidare utgör de hänglavsrika tallhedarna ett riksintresse för rennäringen och kärnområde för Tuorpons sameby. Där finns gott om kulturhistoriska spår av barktäkter, samiska boplatser, eldhärdar med mera.

Just nu pågår förhandlingar mellan Naturvårdsverket och markägaren Jokkmokks Allmänning för att avgöra områdets öde. De organisationer som står bakom uppropet är Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk, Greenpeace, Fältbiologerna, BirdLife Sverige och Jordens Vänner. 11 300 privatpersoner från hela världen har undertecknat uppropet.

Läs Skydda Skogens brev till Jokkmokks Allmänning, Länsstyrelsen i Norrbotten, Miljödepartementet och Naturvårdsverket här.

Skydda Skogen har också gjort en film som beskriver värdena i Karatj-Råvvåive, filmen kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=HdBv5n41bQQ 

Presskontakt:

Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen +46 70 254 11 48

Lars-Ture Lindholm, Naturskyddsföreningen Jokkmokk + 46 70 838 48 37 

Siri Maassen, Jordens Vänner +46 70 770 44 66

Christer Johansson, Birdlife Sverige +46 73 422 61 57

Dima Litvinov, Greenpeace +46 70 657 65 86

Leo Rudberg, Fältbiologerna, +46 76 250 82 30

Inventering av skog i Karatj-Råvvåive. Foto: Marcus Westberg.
Gammal tall i Karatj Råvvåive. Foto: Privat.