Mellanskog planerar att avverka en gran- och tallskog med den sårbara bombmurklan (VU) vid Ångvasslan norr om Skattungbyn i Dalarna. Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i skogen. Nu begär Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa att Länsstyrelsen skyddar området och binder ihop det med det närliggande naturreservatet Långtjärn.  

Den fridlysta och sårbara bomburklan (VU) växer i den avverkningsanmälda skogen vid Ångvasslan i Dalarna.

Skogen vid Ångvasslan, som rinner från Koppångens naturreservat ända ner till Oreälven, är mycket viktig för den biologiska mångfalden och den gröna infrastrukturen i landskapet. En avverkning intill ån i närheten av nuvarande avverkningsanmälan gjorde att 35 exemplar av bombmurklan försvann. Nu hotar den nya avverkningen att förstöra den återstående förekomsten. 

– Vi är oroliga över att området kommer att avverkas då det är ont om pengar i statens budget för skogsskydd. Detta är en direkt effekt av den naturfientliga regeringen som starkt skurit ner anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur de kommande tre åren, skriver Anton Björk, Peter Turander och Bengt Oldhammer i Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa i sin begäran till Länsstyrelsen. 

Bombmurkla är en marklevande svamp som är fridlyst i Sverige och upptagen på IUCN:s globala rödlista. Av alla lokaler i Europa finns de flesta i Sverige. Här bedöms den på senare tid ha minskat 30 procent och är rödlistad som sårbar (VU). Enligt Artskyddsförordningen är det olagligt att skada dess miljö. Sverige har ett särskilt ansvar för att bevara arten.  

Ett större område vid Ångvasslan finns beskrivet i Naturskyddsföreningens rapport De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa. Trots att endast enstaka besök gjorts i delar av området hittades över 40 rödlistade arter och signalarter. Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa har delat ut sin inventeringsrapport ”De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa” till Mellanskog, andra skogsägare och myndigheter.  

– Trots all information avverkningsanmäler Mellanskog en del av detta område. Förekomst av bombmurkla hindrar tydligen inte Mellanskog. Vi vill här poängtera att varken Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Dalarna, Mellanskog eller markägaren har gjort några inventeringar av området. Det kan ju inte vara så att det ansvaret ska vila på ideella krafter. Det minsta man kan begära är att skog som ska gallras eller avverkas inventeras, skriver Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa i sin begäran till Länsstyrelsen. 

Skogsgruppen fortsätter: 

– Vi är mycket kritiska. Vi hoppas att de politiska partierna i Orsa agerar och hjälper till att skydda området vid Ångvasslan. 

Läs Naturskyddsföreningen Orsas skogsgrupps rapport här.