Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Miljöbrott gång på gång när Södra Skogsägarna avverkar i Småland

Södra Skogsägarna i Småland avverkar gång på gång skogar med fridlysta arter, de avverkar gamla träd som ska vara skyddade, de avverkar hänsynskrävande biotoper och de har köpt upp timmer från naturreservat. Det är brott mot Artskyddsförordningen, Skogsvårdslagen, Miljöbalken och EU:s timmerförordning. Södra har inte heller följt kriterierna i FSC-certifieringen. ”Det här är inget misstag eller undantag – det är regel!” säger Skogsgruppen i Tjust.

Gång på gång avverkar Södra skogar som enligt FSC-certifieringen ska stå kvar. Foto: Privat

Enligt miljöbalken har markägaren ett eget ansvar att ha kunskap om de fridlysta arter som finns inom ett avverkningsanmält område och vid behov vidta försiktighetsåtgärder. Men det sker sällan i verkligheten. Den rödlistade och fridlysta orkidén knärot (VU) har ideella inventerare hittat på flera hyggen där Södra Skogsägarna har avverkat, liksom andra fridlysta och hotade arter. Många av knärötterna som ideella inventerare har hittat på hyggen är dödsdömda och har fått bruna fläckar eftersom de inte tål att bli utsatta för solljus, torka och vind. Skogsgruppen i Tjust kommenterar:

-Det är inte lätt att hitta knärötter på ett hygge, så här har nog funnits en hel del. Södra har som vanligt noll koll på naturvärden och hotade arter i de skogar de avverkar. Går det att tolka det på annat sätt att de prioriterar vinstmaximering före lagefterlevnad? 

13 exempel på att Södra Skogsägarna systematiskt bryter mot lagen

Här är tretton färska exempel på avverkade eller avverkningsanmälda skogar som visar hur Södra Skogsägarna begår lagbrott mot EU:s timmerförordning, Skogsvårdslagen, Miljöbalken och Artskyddsförordningen: (Rödlistning NT= nära hotad, VU=sårbar, EN= starkt hotad)

1. Strömshagen, Bjursund, Lofta, Västervik, Kalmar län, A 58696 – 2020. Södra avverkade en lokal med 25 stycken av den fridlysta och rödlistade orkidén knärot (VU). Begäran inlämnad till Skogsstyrelsen som då (2020) ansåg att det var för få knärötter för att vara värt att stoppa avverkningen!

Bild tagen förra veckan på orkidén knärot (VU) som hittades på Södras hygge i Trästad, Blackstad, Västervik, Kalmar län. Knäroten kommer inte att överleva på hygget. Foto: Privat

2. Trästad, Blackstad, Västervik, Kalmar län, A 40890 – 2022. (1,9 ha). Södra avverkade skogen före 6 veckor hade gått (dispens från Skogsstyrelsen pga barkborre). Knärötter funna på 3 växtplatser på hygget!

3. Kårby, Törnsfall, Västervik, Kalmar län, A 19900 – 2022,  (5,6 ha). Södra avverkade skogen trots att Skogsgruppen hade lämnat en begäran om tillsynsärende till Skogsstyrelsen gällande knärotsförekomst. Avverkningen skedde innan myndigheten fattat beslut/ickebeslut.

Södra har kalavverkat skogen vid Kårby, Törnsfall. På bilden markerar jackan en förstörd växtplats för knärot. En begäran lämnades in till Skogsstyrelsen, men inget har hörts sedan dess. Tjänstefel av skogsstyrelsen? Ett i raden av artskyddsbrott. Foto: Privat
Vid ett besök i mars konstaterades att knärotens växtplats var förstörd vid Falsterbo, Hjorted. Den röda mössan markerar växtplatsen. Detta är bara ett i den långa raden av artskyddsbrott som Södra Skogsägarna har gjort sig skyldiga till. Dessutom har ett revir av talltita (NT) upphört, då inga hänsynsåtgärder vidtagits i det drygt 8 ha stora hygget. Foto: Privat

4. Falsterbo, Hjorted, Västervik, Kalmar län (8,2 ha), A 54588 – 2022. Södra avverkade skogen trots att Skogsgruppen hade lämnat en begäran om tillsynsärende gällande knärot (VU) och talltita (NT) till Skogsstyrelsen, som inte meddelat något beslut/ickebeslut.

5. Falsterbo, Hjorted, Västervik, Kalmar län (7 ha) A 54591 – 2022.  Södra avverkade skogen trots att Skogsgruppen hade skickat en begäran till Skogsstyrelsen om att upprätta ett tillsynsärende gällande spillkråka (NT), mindre hackspett (NT) och talltita (NT), innan Skogsstyrelsen fattat beslut/ickebeslut. Vid två besök på hygget hittade ideella inventerare mycket död ved i olika nedbrytningsstadier med bl a ullticka (NT). Även lunglav (NT) noterade de i hyggeskanten och den hade inte längre något skydd av träd för solen. Lunglav är ovanligt i Småland. ”Att Södra avverkade den här skogen utan att Skogsstyrelsen fattat något beslut/ickebeslut är helt oacceptabelt och en skandal,” kommenterar Skogsgruppen i Tjust.

Lunglav (NT) hittades på tre ekar i kanten av det hygge som Södra gjorde vid Hjorted. Nu är lunglaven solbelyst vilket innebär att den troligtvis inte överlever. Foto: Privat

6. Ålhult, Blackstad, Västervik (4,5 ha), A 1314 – 2022. Södra avverkade skogen trots att Skogsgruppen hade lämnat in en begäran till Skogsstyrelsen om att upprätta ett tillsynsärende. Detta på grund av förekomst av de rödlistade och fridlysta arterna knärot(VU), ullticka(NT), talltita(NT) och spillkråka(NT). Den hänsynsyta som snitslades var alldeles för liten och en hel del av knärötterna växte dessutom utanför denna. In i det sista gjorde ideella naturvårdare försök att få till stånd relevant skydd för knärotslokalerna. Men Södra avverkade- trots vetskap om att det innebar artskyddsbrott.

Knärot har hittats på 15 växtplatser i den avverkningsanmälda skogen vid Kråketorp. Foto: Privat

7. Kråketorp, Hultsfreds kommun: Trots att Skogsstyrelsen har slagit fast att skogen har så höga naturvärden (1000-tals knärötter) att man inte kan avverka så har Södra sökt dispens hos Länsstyrelsen för att avverka skogen. Södras dispensansökan utgör en direkt obstruktion mot kriterierna i FSC- och spårbarhetsstandarderna om att inte handla med timmer som kommer från skogar med höga naturvärden.

8. Nötebro, Högsby kommun – ej anmäld avverkning av skog med ryl (EN) och knärot (VU). Brott mot EU:s timmerförordning, skogsvårdslagen, miljöbalken och artskyddsförordningen.

Plantor av ryl- rödlistad som starkt hotad (EN), hittade Skogsgruppen på hygget vid Nötebro.
Foto: Privat
Björkstockar som tagits ut ur Sjöbovikens naturreservat. Även hålträd i virkeshögarna. Allt virke har sålts till Södra, det blev inga faunadepåer. Foto: Privat

9. Sjöbovikens naturreservat, Oskarshamns kommun: Handel med olagligt avverkat timmer i direkt strid mot reservatsföreskrifterna. Naturvärdesträd avverkade. Brott mot EU:s timmerförordning, miljöbalken och FSC-standarderna om att inte handla med timmer från skog med höga naturvärden.

10. Vassmolösa, Kalmar kommun – lokal med den starkt hotade vedsvampen tallharticka (EN) förstörd samt otillräcklig hänsyn till den fridlysta orkidén knärot (VU, §8).

Södras hygge i Fallebo, ”känslan att vandra i en naturskog är borta. Ulltickans (NT) livsmiljö totalförstörd. Foto: Privat

11. Fallebo, Oskarshamns kommun. En granskog med god förekomst av den rödlistade vedsvampen ullticka(NT) är avverkad. Ulltickan signalerar höga granskogsvärden i Götaland och den utförda avverkningen kommer att leda till att ulltickan dör ut i skogspartiet vid Fallebo. Detta eftersom inget nytt substrat kommer att nybildas efter att Södra avverkat granarna i området.

I Ramnebo i Oskarshamns kommun har Södra avverkningsanmält en hänsynskrävande biotop- våtmark. Foto: Privat

12. Ramnebo, Oskarshamns kommun, Södra har avverkningsanmält skog: Äldre flerskiktad lövrik tallsumpskog som till sin helhet består av en hänsynskrävande biotop. Från FSC-klagomålet: ”Den avverkningsanmälda skogen utgörs till sin helhet av en hänsynskrävande biotop som överhuvudtaget
inte ska avverkningsanmälas utan lämnas helt i fred.”

Det är 20 lokaler med knärot i den avverkningsanmälda Fågelbergsskogen samt flera andra rödlistade arter. Foto: Privat

13. Fågelbergsskogen, Vimmerby kommun. Södra har avverkningsanmält en äldre barrnaturskog i kuperad terräng med höga naturvärden och naturvårdsarter som knärot (VU, §8), spillkråka (NT) och ullticka (NT). Från FSC-klagomålet: ”Det finns ca 20 lokaler med drygt 200 plantor av knärot (VU) i den avverkningsanmälda skogen samt tre lokaler med den sällsynta (i södra Sverige) vedsvampen ullticka (NT). Ullticka indikerar gamla, ostörda skogsmiljöer med höga naturvärden. Sådana här skogar ska överhuvudtaget inte avverkas av FSC-certifierade skogsbolag!”

Läs några tidigare artiklar om Södras avverkningar i Småland:

Södra fortsätter avverka i Dröppshult

Fallebo naturskog i Oskarshamns kommun avverkad

Kontakt: Skydda Skogen info@skyddaskogen.se