Med anledning av regeringens nya strategi för bevarande av biologisk mångfald i skogen, överlämnar Skydda Skogen en gåva till miljöminister Lena Ek. Gåvan utgörs av en barnbok som på ett lättförståeligt och pedagogiskt sätt beskriver att det av regeringen förespråkade frivilliga skyddet och hänsynen i skogsbruket inte fungerar. Skogar med höga naturvärden och rödlistade arter avverkas fortsatt och den generella hänsynen är mycket bristfällig trots en lång tid med ”frivilligheten” som grund för svensk skogspolitik.

Regeringen förespråkar ”frihet under ansvar” för att värna den enskildes äganderätt till sin skog samtidigt som ägaren uppmanas skydda sin skogsmark utan ekonomisk kompensation. De större skogsbolagen inklusive ett flertal skogsföretag och privata markägare i Sverige är idag anslutna till de frivilliga miljömärkningarna FSC och PEFC. Båda miljömärkningarna säger sig garantera att skogsbruket sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Det har dock visat sig att så inte är fallet då det både utom och inom det miljömärkta skogsbruket fortsatt avverkas skogar med höga naturvärden och rödlistade och fridlysta arter. Den generella hänsynen är även fortsatt mycket bristfällig.

– Vi vill upplysa miljöminister Lena Ek om att skogar med höga naturvärden avverkas i Sverige idag utan några som helst påföljder för de berörda skogsbolagen och frivilliga avsättningar lämnar ingen garanti när det gäller vare sig långsiktigt skydd eller höga naturvärden. Hon verkar inte vara helt införstådd i detta, säger Frida Granström, talesperson för Skydda Skogen. Därför överlämnar vi idag en barnbok till miljöministern.

Föreningen Skydda Skogens barnbok ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” presenterar citat där FSC och olika FSC-certifierade skogsbolag gör gällande att de bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. Varje citat följs av en bild på en FSC-certifierad avverkning som uppvisar stora brister i naturhänsyn. Skydda Skogen hävdar att det handlar om avverkningar som systematiskt bryter mot skogsvårdslagen, EU-direktiv och FSC:s egna certifieringskrav.

– Tanken är att barnboken ska vara tillräckligt pedagogiskt och lättförståelig för att miljöminister Lena Ek ska kunna ta till sig fakta, det är svårt att säga emot en bild som visar på verkligheten, fortsätter Frida Granström. Vill man se levande svenska skogar, rika på biologisk mångfald, föreslår man inte det miljöminister Lena Ek gjorde i regeringens proposition förra veckan, såvida man inte missförstått situationen.

I samband med att Skydda Skogen lämnar över barnboken ”FSC- Falsk Skogs Certifiering” överlämnar även föreningen en kravlista till miljöministern. Kraven innefattar ökad areal av formellt skyddad produktiv skogsmark i Sverige till år 2020, transparens och långsiktighet för frivilligt skogsskydd, staten och berörda myndigheter tillämpar befintliga EU-lagar, och att skogsvårdslagen 6 § ska ändras och förbättras för att främja blandskogar. Skydda Skogen startar i och med detta även sin konsumentupplysningskampanj som är riktad till att få konsumenter i Sverige uppmärksammade på skogsbrukets vilseledande marknadsföring.

Länk till barnbok ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” här.

Kontakt: Frida Granström, talesperson för Skydda Skogen, 0702-11873, frida.granstrom@icloud.com Michael Nilsson, styrelseledamot, Skydda Skogen, 0707-997039, nilsson.michael@telia.com