Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Myndigheterna ignorerar information om hotade arter i avverkningsanmälda skogar

Enorm brandpåverkad tall i den avverkningsanmälda skogen vid Gimå. Foto: Privat.

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtland ignorerar information om höga naturvärden och fridlysta arter i avverkningsanmälda skogar i Jämtland. Skogarna har inventerats ideellt och Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat flera mail till myndigheterna om arterna och skogarnas höga naturvärden. Även FSC klagomål har gjorts. I Jämtlands län gäller det 9 avverkningsanmälningar på olika ställen, sammanlagt över 150 hektar naturskog med höga naturvärden.

Föreningarna har gång på gång begärt att Skogsstyrelsen samråder med Länsstyrelsen, genomför en artskyddsutredning och säkerställer att livsmiljöerna för de känsliga arterna bevaras. Men begäran har ignorerats hittills. Nu skickas ett nytt brev iväg:

– Vi upprepar att vi förväntar oss att myndigheten agerar i enlighet med gällande lagstiftning, agerar skyndsamt, och inte underlåter att fatta korrekta beslut utifrån regelverket i Artskyddsförordningen, Miljöbalken och Tillsynsförordningen. Likaså att besluten fattas på vetenskaplig grund.

I brevet ställs även frågorna: Har Skogsstyrelsen samrått med Länsstyrelsen i artskyddsärendena? Det har Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp begärt flera gånger men inte fått svar på.  Har Skogsstyrelsen meddelat dem som vill avverka att det är ett lagbrott att skada guckuskons och den tretåiga hackspettens livsmiljöer samt knärotens växtplatser utan dispens från Länsstyrelsen?

Här är några av de hotade skogarna. En del av dessa har det skrivits om tidigare på Skydda Skogens hemsida:

Väster om sjön Ödingen i Ragunda kommun, så ska SCA avverka 50,7 hektar. I skogen finns bland annat de hotade rödlistade arterna knärot (VU) och ulltickeporing (VU).  Knäroten är fridlyst enligt §8 i Artskyddsförordningen och Miljöbalken. Ett hundratal plantor noterades i mellersta delen av den avverkningsanmälda skogen. ”Eftersom knärot (VU) mycket väl kan växa på fler platser i den avverkningsanmälda skogen behöver en artskyddsutredning göras”, har föreningarna skrivit till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen men inte fått svar på.

Lunglav (NT) på 37 sälgar och skrovellav på 10 sälgar. Upptill på sälgen en doftticka (VU) vid Börsåsflon. Foto: Privat
Guckosko i hundratal växer iden avverkningsanmälda skogen vid Gimå. Foto: Privat

Vid Börsåsflon i Härjedalens kommun, Jämtlands län är över 18 hektar avverkningsanmält genom två avverkningsanmälningar. Där finns bland annat den rödlistade svampen doftticka (VU, §8) och orkidéerna knärot (VU, §8), Jungfru Marie nycklar (§8) och korallrot (§8) som växer i de avverkningsanmälda områdena. Föreningarna skriver till myndigheterna att förekomsten av gamla grova sälgar är mycket god och att de rödlistade lavarna lunglav (NT) och skrovellav (NT) växte på närmare 50 olika träd.

Vid Gimå i Bräcke kommun så är över 32 hektar orkidéskog avverkningsanmäld. I skogen finns mängder av orkidéer, bland annat flera hundra guckuskor som är fridlysta enligt §7 i Artskyddsförordningen. De växte på två olika platser. Flera andra orkidéer växer också där bland annat den rödlistade knäroten (VU), brudsporre, Jungfru Marie nycklar, skogsnycklar, tvåblad och ängsnycklar, alla fridlysta enligt §8 bilaga 2 i Artskyddsförordningen. Även fem tjädrar påträffades i skogen, fridlysta enligt §4.

Vid Gåjebodarna i Åre kommun, Jämtlands län är över 30 hektar avverkningsanmält. I denna avverkningsanmälda skog påträffades en mycket sällsynt svamp- den ovanliga och starkt hotade vedsvampen Skeletocutis lilacina (EN). Trots att myndigheterna har fått denna information så reagerar de inte, förvånande nog. För övrigt så påträffades orkidéerna knärot (VU), korallrot och spindelblomster som är fridlysta enligt §8 i artskyddsförordningen och revlummer som är fridlyst enligt §9.  På sälgarna växer det lunglav (NT) granticka (NT), gränsticka (NT), ullticka (NT), trådticka (signalart) och kötticka (signalart). På äldre och senvuxna granar växer det gammelgransskål (NT), knottrig blåslav (NT) och garnlav (NT).

Skeletocutis lilacina (EN) i avverkningsanmälning vid Gåjebodarna. Foto: Privat
Brandpåverkad stubbe i avverkningsanmäld skog vid Mörtsjökojan. Foto: Privat

Mörtsjökojan i Bräcke kommun, 12,64 hektar avverkningsanmält. Arter som är skyddade enligt Bilaga 1 i Artskyddsförordningen är Tjäder (§4) och bilaga 2 Artskyddsförordningen: Doftticka (VU, §8), knärot (VU, §8), Jungfru Marie nycklar (§8), nattviol (§8), blåsippa (§9) och revlummer (§9). Föreningarna skriver ”förekomsten av grov död ved är riklig och sällsynta arter som blackticka (VU), koralltaggsvamp (NT), kandelabersvamp (NT), veckticka (NT), ullticka (NT) och vedtrappmossa (NT) påträffades. Sammantaget påträffades 40 naturvårdsarter, varav 11 rödlistade arter vid  skogsgruppens besök i området”.

Kvarnbäcken norr om Klocka i Åre kommun, Jämtlands län sammanlagt 12,77 hektar avverkningsanmält. Två avverkningsanmälningar finns i en senvuxen granskog med inslag av björk och rönn, precis intill en myr. Föreningarna skriver: ”Det finns gott om ringhack av tretåig hackspett spritt i hela skogsområdet (ett tjugotal ringhackade granar noterades) vilket indikerar att skogen är en viktig livsmiljö för arten”. Tretåig hackspett (NT) är fridlyst enligt §4 Artskyddsförordningen och finns med som prioriterad art i Skogsstyrelsens vägledning för skogsbruket (bilaga 4 till SVL). Förutom fridlysning enligt §4 Artskyddsförordningen är tretåig hackspett även förtecknad i EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Den ingår också i Natura 2000 och är förtecknad i Bernkonventionen bilaga II (strikt skyddade djurarter). Bland övriga arter som påträffades vid skogsgruppens besök kan nämnas gammelgransskål (NT), garnlav (NT), granticka (NT), harticka (NT) och vitgrynig nållav.

Rödlistning

LC: Livskraftig

NT: nära hotad

VU: sårbar

EN: starkt hotad

Artikeln av Kristina Bäck