Under 2023 har flera medlemmar i Skydda Skogen varit aktiva vilket gett fina resultat, oftast i samarbete med andra föreningar och eldsjälar. Några höjdpunkter tar vi upp här som upprop, kamp för olika skogar och demonstrationer men det finns många fler händelser som skett under året, t ex Forskningsresan och olika kurser och möten. Skydda Skogen önskar Gott Nytt År!

Skydda Skogen lanserar unik karttjänst, Skogsmonitor

En ny öppen, användarvänlig och kostnadsfri karttjänst – Skogsmonitor.se, presenterar var äldre skogar med höga naturvärden finns i Sverige, men också var potentiell äldre skog och kontinuitetsskog finns i landskapen. Kartläggningen av dessa skogar är nödvändig för att Sverige ska kunna skydda och restaurera skogar i enlighet med nationella och internationella miljömål.

Seger för flera skogar, här är några exempel:

Avverkningsanmäld skog vid Björns Kvarn i Västergötland får stå kvar. Norra Älvsborgs Naturskyddsförening skickade in ett överklagande på avverkningsanmälan till Mark- och miljödomstolen. Det är skrivit av Nils Hydén som är engagerad i miljöfrågor och har tidigare jobbat för polisen med miljöbrott. Överklagan bygger på ideella insatser med inventeringar av skogen utförda av medlemmar i Facebookgruppen ”Stoppa kalhygge i Risveden”, Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

Flodpärlmussla har tidigare haft goda bestånd här liksom stationär och havsvandrande öring. Foto: Ingela Eriksson.

Ädellövskog vid Ljungarum, söder om Hässleholm i Skåne, blir biotopskyddsområde efter att avverkningen överklagades av Skydda Skogen 2022. Området var inte inventerat trots att ädellövskog är en ovanlig naturtyp med mindre än 1 procent kvar i Sverige. Skogsstyrelsen tyckte först att skogen var ointressant men efter en ideell inventering skickade de ut en tillsynsexpert som fann skogen värdefull. De föreslog biotopskydd och ägaren är med på det!

Stavatallskog med självgallring och gamla grova tallar vid Fågelvik, Ånge kommun. Foto: Marielle Löthman

I juli i år drog FSC-certifierade skogsbolaget SCA tillbaka en avverkningsanmälan av en 150-årig stavatallskog vid Gillberget i Ånge kommun. I skogen finns flera naturvårdsarter, bland annat de rödlistade och sårbara vedsvamparna fläckporing (VU) och gräddporing (VU). Det var tack vare att Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp hade skickat in ett FSC-klagomål till SCA och begärde att SCA stoppar sina avverkningsplaner. En månad senare återkallade SCA sin avverkningsanmälan.

Två skogsområden med höga naturvärden i Ånge kommun har delvis räddats från SCA:s avverkningar, i alla fall tillfälligt. Det är tack vare ideella miljökämpar och Naturskyddsföreningen som har inventerat och skrivit överklaganden till Mark- och miljödomstolen. Skydda Skogen har dessutom begärt att Skogsstyrelsen ska följa befintliga lagar för att inte begå artskyddsbrott.

Efter inventering av en skog vid sjön Bårsten i Eskilstuna kommun, Södermanland så gick markägaren med på att skogen blir ett biotopskyddsområde.  I skogen finns 40 lokaler med den fridlysta och rödlistade orkidén knärot.

Orkidén knärot (VU), i skogen vid Nytorp, Södermanland. Foto: Michael Lander

Felriktad ”naturvårdsskötsel” stoppas i Tyresta Naturreservat efter inventeringar och kravbrev till Stiftelsen Tyrestaskogen pausades skötseln i naturreservatet. Länsstyrelsen på Gotland polisanmälde Stiftelsen. Bland annat är det avverkningar och gallringar med skogsmaskin i känsliga områden med rödlistade skogslevande arter.

I Tyresta Naturreservat har tallar avverkats, en del av de kritiserade ”skötselåtgärderna” som sedan stoppades, iallafall tillfälligt. Foto: K Bäck

Skydda Skogen har demonstrerat på flera ställen, några exempel

Utanför SCA:s kontor: I slutet av december demonstrerade ett 20-tal personer från bl.a. Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen och Fridays for Future utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Budskapet var kristallklart: Stoppa förlusten av livsmiljöer och avverkningen i de återstående naturskogarna – SCA, dags att erat ansvar ta!

Ett 20-tal personer samlades för att demonstrera utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Foto: Kristina Bäck.
Ett 20-tal personer samlades för att demonstrera utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. Foto: Kristina Bäck.

Utanför Uppsala Slott: Över 400 personer demonstrerade mot skogsindustrins propaganda om det så kallade hållbara skogsbruket under tisdagskvällen i Uppsala. Det var i samband med att EU:s miljöministrar, inklusive miljö- och klimatminister Romina Pourmokthari, deltog på en middagsbjudning vid Uppsala slott. Medlemmar från Skydda Skogen var på plats med banderoll. 

Utanför Riksdagen ett flertal gånger: ”Vi vill uppmärksamma att Sveriges skogspolitik medför förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden och klimatet.” 

Skydda Skogen har stått med banderoll vid Mynttorget utanför Riksdagen i Stockholm ett flertal gånger.

I den hotade Farsta Strandskogen: Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Farsta Strandskogen, söder om Stockholm för att ge sitt stöd till föreningen Farsta Strands Naturvärn. De har värnat denna stadsnära skog i över 30 år och lyckats mota bort varenda exploateringsplan hittills. Nu är den värdefulla skogen hotad igen. Ännu en stadsnära skog vill byggbolag bygga sönder trots att den är viktig för klimat, biologisk mångfald och för de människor som bor i närheten.

På Ryssbergen i Nacka kommun för att visa sitt stöd för kampen att rädda skogen där. Den stadsnära skogen på Ryssbergen har urskogskaraktär med tallar som är över 300 år men trots det ska delar av skogen bort och området bebyggas. ”Som att riva hus i Gamla stan och bygga höghus där,” skriver Rädda Ryssbergen på sin hemsida.

I Ryssbergen, foto: K Bäck

Skydda Skogen har demonstrerat i Hammarbyskogen som hotas av exploatering. Nu har halva skogen räddats, tack vare en lång ideell kamp från många föreningar, eldsjälar och boende i närheten som pågått under många år.

Här överlämnar en samlad miljörörelse krav om hur svenskt skogsbruk och svensk skogspolitik måste ställa om till statssekreterare Dan Ericsson vid Landsbygds- och infrastruktur­­departementet.

Stort upprop för skogen lämnades till regeringen

I Skydda Skogens upprop Swedish Forest Vision är över 260 forskare, över 60 miljöorganisationer och samiska föreningar eniga om att skogar med höga naturvärden måste skyddas. Forskarna framförde till Sveriges regering och parlament att skogsbruk måste vara naturnära. De gjorde det genom att underteckna Skydda Skogens upprop om att skydda EU:s sista naturskogar i norr. Forskarna uppmanade i uppropet EU-kommissionen att lagstifta till skydd av natur och ekologiska system. Med en sådan lagstiftning kan länder bättre bekämpa klimatförändringarnas verkningar. Uppropet överlämnades till regeringen i september i år.

Skydda Skogen till regeringen: Kalhyggesbruket är en skandal, låt det inte fortsätta!

EU:s energiministrar om LULUCF hade en röstning gällande inlagring av kol i skogsmarken, något som Sverige tänker rösta mot. ”Skamligt och okunnigt”, anser Skydda Skogen som skickade en vädjan till regeringen att sluta blunda för den gigantiska miljökatastrof som pågår.  I brevet har föreningen med en lång lista på skogar i Sverige med höga naturvärden som skogsbruket ska kalavverka eller har kalavverkat nyligen.