Karta över den värdefulla skogen vid Hällsnäs. Den avverkningsplanerade skogen (3,6 ha) syns längst norrut mot Landvettersjön.

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen anmäler idag en förekomst av ett naturskogsliknande skogsområde med höga naturvärden till Skogsstyrelsen. Skogsområdet ligger strax väster om Mölnlycke vid Hällsnäs i Härryda kommun. Den nordligaste delen av skogen (ca 3,6 ha) är nyligen anmält för avverkning. 

I det långsträckta skogsområdet som sträcker sig från Yxsjön i söder till Landvettersjön i norr området finns ett stort antal träd med en ålder som bedöms vara runt 200 år. Skogen utgörs av blandskog och anses vara västlig taiga vilket är en skogsnaturtyp som skall prioriteras och skyddas vid myndigheternas naturvårdsarbete i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv. Död ved förekommer rikligt och det saknas spår i området av modernt skogsbruk. Totalt har 11 rödlistade arter noterats och ca 30 olika signalarter. I den avverkningsanmälda skogen har 9 rödlistade arter och 25 signalarter noterats.

Undertecknade föreningar begär att Skogsstyrelsen inventerar det berörda skogsområdet avseende naturvärden, artförekomster och miljöer och skyndsamt agerar för att bevara dess naturvärden.

Läs föreningarnas brev till Skogsstyrelsen om den värdefulla skogen vid Hällsnäs här.