Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naturskyddsföreningen i Härryda till Härryda kommun: Låt skogen vara!

Bäck i Yxsjöskogen i Härryda kommun. Foto: Michael Nilsson

Naturskyddsföreningen i Härryda har skickat en skrivelse till Härryda kommun om att den kommunägda marken bör undantas från skogsbruk. Det skulle gynna den biologiska mångfalden, friluftslivet och klimatet genom ökad inbindning av koldioxid i växtlighet och mark. Eftersom kommunen inte har krav på ekonomisk avkastning av sitt skogsbruk skulle detta inte kosta kommunen något. Förhoppningen är att liknande uppmaningar framförs även i andra kommuner.

Läs brevet från Naturskyddsföreningen i Härryda till politiker, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Härryda kommun:

Låt skogen vara!

Det har under 2019 kommit två mycket oroande rapporter kring miljötillståndet i världen. I maj kom FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) med en rapport som visade på en skenande utarmning av världens arter och natur. Därefter i augusti kom FN:s klimatpanel (IPCC) med en rapport som visade på människans stora påverkan och orsak till den ökande koldioxidhalten i atmosfären. Båda dessa rapporter pekar ut markanvändningen som en stor orsak till både artutrotningen och klimatpåverkan.

Härryda kommun, som är en av kommunens största markägare, har genom sitt markinnehav stora möjligheter att enkelt och snabbt kunna bidra till att motverka de globala och även lokala miljöproblemen. Detta genom att kommunen låter den kommunägda skogen vara och inte använder den för skogsbruk. På så sätt kan mer koldioxid bindas in i växtlighet och i skogsmarken. Slutar kommunen med skogsbruk ökar dessutom skogarnas mångfald av växter, svampar, djur och skogsmarkens förmåga att rena vatten och motverka översvämningar ökar. Även friluftslivet skulle gynnas genom att arealen kalhyggen och unga, täta och svårframkomliga skogar skulle minska. Detta till förmån för fler äldre och mer rekreationsvänliga skogar.

Beslutet skulle komma att få stora och relativt snabba effekter och dessutom skulle det inte kosta kommunen något. Detta eftersom kommunen idag inte har några krav på ekonomisk avkastning av sitt skogsbruk. Tvärtom skulle beslutet vara till mycket stort värde för miljön och till glädje för kommuninvånarna.

– Naturskyddsföreningen uppmanar Härryda kommun att låta den kommunalägda skogen vara och inte använda skogen för skogsbruk. Detta i syfte att motverka de globala och lokala miljöproblemen och för att gynna biologisk mångfald, koldioxidinbindning och friluftsliv.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Härryda​

För mer info kontakta:

Michael Nilsson, ordförande, michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se

Läs mer i artiklar med anknytning:

Upphör med skogsbruk som klimatåtgärd”, här.

Mogna skogar bör sparas för klimatet”, här.