Under flera år har hundratals aktiva medlemmar i Naturskyddsföreningen ideellt kartlagt skogar med höga värden, såväl biologiska som sociala, och som trots det i många fall står utan skydd. Tusentals hektar värdefull skog, tidigare ej registrerade av markägare eller myndigheter, har hittats. Tusentals fynd av rödlistade arter har gjorts, många av dessa är starkt och akut hotade.

Detta har resulterat i en stor informationsbank med hotade, avverkade och oskyddade skogsområden i landet som Naturskyddsföreningen nu gör tillgänglig via internet.

Länk till skogskartan här.

Läs mer här.