Denna väg påverkar myrens hydrologi. Myren på vänster sida om vägen ligger högre och i och med att det numera ligger ett rör under vägen så kommer hydrologin för den vänstra myrmarken påverkas under lång tid. Frågan är om det inte rör sig om olaglig markavvattning? Foto: Kristina Bäck

Vid Trillevallen i Åre kommun har en väg byggts över myrar, fjällnära skog och rakt igenom en nyckelbiotop, den slutar vid en avverkningsanmälan på 11 hektar. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp besökte området i oktober och fann rödlistade arter som garnlav, gammelgransskål, vedtrappmossa och harticka samt ringhack av tretåig hackspett. Nu överklagar Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen avverkningsanmälan.

En ny väg som ett skogsbolag bygger in i väglös skog betyder i stort sett alltid att man ska avverka där. Och när vägen väl finns så kan man avverka mer i framtiden, något som fragmenterar skogslandskapet. Detta är en fjällnära skog med rödlistade arter och gamla träd, en skog som människor inte har påverkat med modernt skogsbruk. Sådana skogar blir allt färre i Sverige.

Olaglig markavvattning av myr?

Skogsstyrelsen godkände att markägaren drog en väg igenom en hydrologiskt opåverkad skogs- och myrmosaik. Till och med rätt igenom ett område där myren sluttar. På höjdkurvorna i Naturvårdsverkets karta Skyddad Natur, kan man se att det rör sig om 5 meters höjdskillnad. Det innebär att myren är högre på ena sidan vägen och i och med att det numera ligger ett rör under vägen så kommer hydrologin för den högre myrmarken att avvattnas. Frågan är om det inte rör sig om olaglig markavvattning?

Den rödlistade hartickan i avverkningsanmälan vid Trillevallen. Foto Kristina Bäck
Färska ringhack av den rödlistade tretåiga hackspetten i avverkningsanmälan. Foto: Kristina Bäck

I överklagan kan man läsa:

-Tretåig hackspett är rödlistad som nära hotad (NT) och fridlyst enligt §4 i artskyddsförordningen, dess häckningsrevir är 25 – 100 hektar stort (Artdatabanken, 2021). Trots detta har Skogsstyrelsen gett tillstånd till avverkning av större delen av skogen. I överklagan poängterar naturskyddsföreningen att Skogsstyrelsen inte har levt upp till EUs lagstiftning och inte heller tillämpat den. I ett antal EU-domar samt ett tillkännagivande från EU-kommissionen betonar man att artskyddet gäller strikt ner på individnivå. Det gäller oavsett om arterna uppnått gynnsam bevarandestatus eller inte. 

Rikligt med den rödlistade garnlaven i den avverkningsanmälda skogen vid Trillevallen. Foto: Kristina Bäck

-Upphäv Skogsstyrelsens beslut!

Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen vill att Förvaltningsrätten upphäver Skogsstyrelsens beslut. De vill att Förvaltningsrätten förbjuder skogsavverkning eller andra skogsbruksåtgärder i det avverkningsanmälda skogsområdet vid Trillevallen. I andra hand att Förvaltningsrätten återför ärendet till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning. 

Hittills i Sverige har myndigheterna oftast ignorerat Artskyddsförordningen. Ett sätt att få bukt med det är att man överklagar felaktiga beslut om avverkningar så att ärenden drivs till domstol. Myndigheterna blir på så vis tvingade att ändra sitt förfarande. Skogsbruk ska man inte bedriva i känsliga miljöer där det finns naturvärden med fridlysta och hotade arter.

Fler aktuella artiklar om fjällnära skog:

Explosion av avverkningsanmälningar i Jämtland. Hur långt får det gå?

FSC-certifierade Fiskarheden avverkade fjällnära skog

Sveaskog- respektera lokalbefolkningens krav