Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Naturskyddsföreningen: ”Skydda fem värdefulla skogsområden i Bohuslän och Dalsland”

Gammal barrnaturskog i en bergsbrant med myrmark nedanför, vid Sandvatten i Strömstads kommun. Foto: Steve Daurer.

Strömstads Naturskyddsförening föreslår att fem skogsområden i norra Bohuslän och Dalsland blir naturreservat. Avverkningstakten är hög och myndigheterna har bristande resurser, skriver föreningen i ett pressmeddelande. Skogarna har inventerats och har höga naturvärden. Det är Keddebo-Kynnefjäll i Munkedals och Dals-Eds kommun, Nötevattnet-Aborrvattnet, Ranebo och Vetteberget i Tanums kommun och Sandvatten, i Strömstads kommun.

Aktuella avverkningsanmälningar finns i några av skogarna, bl a vid Ranebo och Vetteberget i Tanums kommun, skriver Strömstads Naturskyddsförening i pressmeddelandet. Sten Brodén, ordförande i föreningen säger:

 -Skogarna fungerar fortfarande som en fristad för djur och natur men tyvärr sker avverkningar både i och i utkanten av områdena. Vi hoppas att våra reservatsförslag kommer att ligga till grund för myndigheters arbete med formellt skydd.

Gammal tall med hackspår av den nära hotade tretåiga hackspetten (NT) i Ranebo. Tanums kommun.
Foto: Steve Daurer.

I områdena finns en tilltalande landskapsbild vilket ger goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer och ett aktivt friluftsliv, skriver naturskyddsföreningen. Naturskogarna är viktiga livsmiljöer för en rad olika växt-, djur- och svamparter. Vid Keddebo-Kynnefjäll växer den ovanliga och starkt hotade blylaven (EN).

Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald ska vi skydda 30 % av Sveriges landyta till 2030. Tidigare var de nationella och internationella miljömålen att långsiktligt skydda 17-20 % skog till år 2020. Men dessa mål nådde Sverige aldrig – endast ca 6 % av den produktiva skogsmarken är idag långsiktigt skyddad (SCB). Sten Brodén kommenterar:

-Riksdagen borde tillföra regioner och kommuner de nödvändiga resurserna för att genomföra de uppsatta målen. Idag ligger hela ansvaret att skydda skogarna på de enskilda skogsägarna som kanske inte har tillräcklig kunskap om skogsekologi eller pengar. Det gör att skyddsvärda skogar riskerar avverkning – vi har inte råd att förlora dessa skogar.

Grovvuxen gran i naturskogen vid Vetteberget i Tanums kommun. Foto: Steve Daurer.
Flerskiktad och olikåldrig barrnaturskog vid Keddebo-Kynnefjäll i Munkedals och Dals-Eds kommun.
Foto: Steve Daurer.

Förra året presenterade Naturskyddsföreningen i Strömstad ytterligare ett reservatsförslag för Löveråsfjället i Strömstads kommun. Det är ett av kommunens största sammanhängande skogslandskap på ca 800 hektar med en unik artflora. Löveråsfjället är även utpekat som riksintresse för både naturvård och friluftsliv.

Läs mer om de fem reservatsförslagen i norra Bohuslän och Dalsland i rapporten Skyddsvärda skogar i norra Bohuslän – en inventeringsrapport.