Vy över den avverkningsanmälda skogen med Anåfjället i bakgrunden, del av området som borde bli reservat. Foto: Håkan Thenander.

Nyligen har ett skogsområde sydost om sjön Messlingen, Härjedalen, återigen avverkningsanmälts. I ett brev till Stora Enso, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen vädjar miljöorganisationer, ideella naturvårdare och riksdagsledamöter om att stoppa samtliga avverkningar söder om sjön Messlingen. Bland brevets 56 namnunderskrifter finns miljöorganisationer som Skydda Skogen, Greenpeace och Jordens Vänner.

Den nyligen avverkningsanmälda skogen ligger på 700-800 m.ö.h. och har en ålder på 150–250 år. Skogen inventerades i början av november av ideella inventerare och sammanlagt finns nu 37 signal- och rödlistade arter i den avverkningsanmälda delen och fler i omgivningen söder om sjön. Bland annat lever björn, kungsörn, tjäder, lavskrika och tretåig hackspett i området. Arter som kräver stora sammanhängande skogsområden. I brevet står det:

”Vi vill att hela skogslandskapet skyddas söder om sjön, sammanhängande med fjällområdet Anåfjället och Kappruet.” 

Förutom rödlistade och hotade arter finns många andra argument för att inte avverka skogen. Ett argument är att Flatruet och fjällnära skog söder om sjön Messlingen är utsett som en av WWFs naturpärlor. Det innebär att området ses som ett av landets 63 skyddsvärda och vackra naturområden. 

Avverkning med markberedning i området kommer att påverka många småvatten med källa, sluttningsmyrar och bäckar som mynnar i en värdefull fiskesjö och lekmiljöer för fisk. På Naturvårdsverkets hemsida VIC natur kan man se att det är klassat    som värdefulla vatten för naturvård och fiske. Håkan Thenander, medlem i Skydda Skogen och stugägare vid Messlingen säger:

”Både körning och markberedning olämpligt här på grund av den våta miljön. Sen gammalt vet man att rödingen har sina lekbottnar efter den södra sidan av Messlingesjön. Lekbottnar är mycket känsliga för slam!”

Ett annat argument mot avverkning är att friluftslivet drabbas då helhetsupplevelsen av skogslandskapet förstörs och en gammal vandringsled kommer att ligga på hygge. 

Det är också i strid mot miljömålen och FNs Aichimål att avverka skyddsvärd naturskog. Sverige är långt ifrån att ha skyddat så mycket skog som krävs för att bevara den biologiska mångfalden. I brevet står:

”Om vi ska kunna nå de nationella miljömålen och FNs Aichimål har vi inte råd att förlora en enda av de få skogar med höga naturvärden som fortfarande finns kvar”. 

För klimatets skull bör skogen sparas, står det i brevet. Boreala naturskogar är kolsänkor. Vid avverkning hamnar mycket av det kolet i atmosfären. Ekosystem med stor biologisk mångfald tål klimatförändringar bättre och därför är det viktigt att skydda det som finns kvar av det boreala skogslandskapet.

Lavskrika lever i skogen, en skyddad fågelart enligt Artskyddsförordningen. Foto: Håkan Thenander.

För fler bilder från den avverkningsanmälda skogen vid Messlingen, se detta bildkollage (på engelska). 

Kontakt

Kristina Bäck, talesperson, Skydda Skogen, 070-443 28 19, kristinamback64(@)yahoo.se