Gammal tallnaturskog i Bruna bergen/Brevens tallskogar med rik biologisk mångfald och hotade arter. Foto: Olli Manninen

Länsstyrelserna i Östergötland och Örebro län har i samförstånd med markägaren nyligen beslutat om att bilda ett stort och mycket värdefullt sammanhängande naturreservat på båda sidor länsgränsen. Namnet på det 1600 hektar stora området är Brevens tallskogar naturreservat, tidigare kallat Bruna bergen gammelskog.

Det var föreningen Skydda Skogen som först uppmärksammade berörda intressenter (som exempelvis länsstyrelserna) om de höga naturvärdena för 10 år sedan. Sedan dess har föreningen drivit på för områdets skydd.

Skydda Skogen inventerade bland annat området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare och upptäckte en av de finaste tallskogarna i denna del av Sverige. Den översiktliga inventeringen som gjordes då resulterade i att många fyndplatser koordinatsattes, med många olika arter som indikerar höga naturvärden. Listan över kartlagda rödlistade arter och värdefulla biotoper som området hyser har sedan ökat kraftigt i och med kompletterande och fördjupade inventeringar som gjorts både av Länsstyrelsen och ideella naturvårdare. Skydda Skogen har vid senare tillfällen inventerat och besökt delar av området i samarbete med Naturskyddsföreningen i regionen.

Viktor Säfve från Skydda Skogen var en av de som tog initiativ till inventeringarna av området och han har verkat för att skogsmiljön ska bevaras. Så här säger han:

– Att denna fantastiskt fina tallskogsmiljö nu är skyddad för framtiden känns stort. Det visar att ideellt engagemang gör skillnad och kan bidra till ovärderliga kunskaper om var skyddsvärda områden och arter finns i landskapen.

Bruna bergen gammelskog har bland annat inventerats av naturvårdsexpert fil. doktor Lars-Ove Wikars. Wikars pekar på att en av de sällsynta arterna i området, raggbocken, behöver gammelskog av tall där naturliga störningar som brand och storm styr dynamiken, för att långsiktigt ha chans att överleva i Sverige. Och att arten minskat på grund av det moderna skogsbruket och tyglandet av den naturliga störningsregimen.

En annan av de naturvårdsexperter som hållit inventeringar i området, och som var en av de första som påtalade områdets höga naturvärden, är den prisbelönta finska naturvårdsexperten Olli Manninen. Så här sade han i ett av Skydda Skogens pressmeddelanden:

– Skogen är av hög klass, både därför att den är en av Närkes största äldre tallskogar, och dessutom hemvist för en rad hotade och missgynnade svamparter.

Även den erkände skogsexperten och naturvårdsprofilen Sebastian Kirppu har kartlagt naturvärden i området. Så här säger han: 

– Tänk vad ideell naturvård kan göra med sin kunskap om skogen och dess biologiska mångfald! Bruna Bergen i södra Örebro län är ett av Sydsveriges största sammanhängande naturskogsområden som var helt oupptäckt av naturvården innan Skydda Skogens inventeringar och kurser i skogsinventering och artkunskap, som bland annat hölls i området. Det känns så skönt att se hur kunskap om naturen betalar sig och idag är Bruna Bergen skyddat som naturreservat. Tänk om fler människor kom på våra naturvårdskurser och fick upp ögonen för artkunskap och naturskogsekologi. Det skulle ge dem en inspiration att fortsätta engagera sig för skogens bevarande. Det behövs verkligen fler människor som säger ifrån om vi ska kunna nå miljömål, få stopp på utarmningen av biologisk mångfald och rädda framtida generationer från klimathotet.

Länsstyrelserna och markägaren har haft en dialog länge, något som utkristalliserat sig i ett allt bättre reservatsobjekt under vägens gång. Tjänstemännens hårda arbete har resulterat i en seger för områdets arter och livsmiljöer.

Viktor Säfve sammanfattar de tio år som passerat sedan området ”hittades”:

– Vägen mot att Bruna bergen (Brevens tallskogar) skyddats har inte varit rak. Men, vi är idag oerhört glada över att markägare och Länsstyrelserna gemensamt har tagit så kloka och långsiktigt hållbara beslut vad gäller områdets framtid.

Stort tack till alla ni dussintals som varit med och inventerat området ideellt som exempelvis Mats Andersson, Elin Säfve, Toni Berglund, Sini Saarela, Tord Nilsson, Amanda Tas, Jesper Hansson, Sivert Juneholm, Martin Jentzen med flera.

Läs pressmeddelande från Länsstyrelsen i Örebro län här.

Läs Länsstyrelsens beslut här

Fakta:

Brevens tallskogar naturreservat

Totalareal 661 ha i Östergötlands län varav 499 ha produktiv.
skogsmark.


Totalareal 958 ha i Örebro län varav 668 ha produktiv skogsmark.

Totalareal i båda länen: 1661 ha