En förstörd väta i skogen på Uvksåjvve som Norra Skog avverkade. Skogen hyste nyckelbiotopskvalitet. Foto. Björn Mildh.

Norra Skog avverkade skyddsvärd skog och orsakade grova markskador på Uvksåjvve i Maskaure sameby i Arjeplogs kommun förra sommaren trots att samebyn hade fått löfte om att avverkningen skulle ske vintertid. Den ideella naturvårdaren Björn Mildh och Leif Lundberg från Maskaure sameby undrar om PEFC-certifieraren Interteks sekretess i ärendet syftar till att skydda Norra Skog?

Läs hela deras öppna brev här:

Bästa Pär, Olov och Torgny,

Norra Skog har PEFC-certifierat sitt skogsbruk. Certifieringen följs upp av Intertek.

Enligt bolaget är det av stor vikt att man hanterar skogen varsamt ”så att skogens samtliga ekosystemtjänster kan fortsätta att levereras, som till exempel biologisk mångfald och sociala värden”.

Ur miljö- och klimatsynpunkt skall bolagets skogsbruk bedrivas ansvarsfullt.

Jämför ovan sagda med Norra Skogs avverkning på Uvksåjvve i juli 2020. (Sbrevet nedan!).

Enligt Norra Skogs miljöpolicy skall entreprenören som avverkade skogen ha ”grönt kort”, det vill säga ha utbildats i de regler och standard som gäller.

Är det bolagets standard och regler som ses på hygget!

Norra Skog säger att deras skogsbruk ur klimatsynpunkt skall bedrivas ansvarsfullt.

Men markskadorna på Uvksåjvve och CO2-läckaget är katastrofala. Ändå hade Maskaure sameby fått löfte av bolaget om att avverkningen skulle göras på vårvinter för att undvika markskador och skona renbetet. Det struntade Norra Skog i!

Sällan har jag sett en sådan nonchalans för skogens naturvärden, klimatet och rennäringens villkor som vid Norra Skogs avverkning på Uvksåjvve!

Enligt uppgift var det även Norra Skog som i vintras avverkade naturskogen på Muoniovaara i Pajala kommun. Skogen var Vittangi samebys viktiga vinterbetesmark sedan långt tillbaka. Avverkningen uppmärksammades nyligen i artiklar i Dagens Nyheter om skogsbruket och samerna.

Så till Interteks bedömning av Norra Skogs grova övertramp på Uvksåjvve.

På gjort klagomål och förfrågan har följande svar erhållits den 2.2.2021.

Hej Björn,

Vi förstår att ni önskar att få veta resultatet av Interteks uppföljning av inkomna klagomål på våra kunder, men Interteks detaljerade rapporter är ej publika och får ej vara publika eftersom det är sekretess som råder. För PEFC revisioner så finns det en sammanfattande publik rapport (vid omcertifiering) som ni kan ta del av.

Vi hanterar, registrerar och följer upp alla klagomål som kommer in till oss. Intertek kontrollerar att kunderna följer regelverken. Om det visar sig att kunderna inte följer regelverket så mynnas det ut i avvikelser eller indragning av certifikat. Avvikelser vi utfärdar följer vi upp att de åtgärdas och implementeras på ett korrekt sätt. Men vi kan pga sekretess kraven inte uttala oss i enskilda fall.

Med vänlig hälsning/Best regards,

N.N. Intertek

Certifiering enligt PEFC med regeln att gjord uppföljning av klagomål hemlighålls måste starkt ifrågasättas.

Norra Skog framhåller ju att deras PEFC-certifiering är en miljömärkning som garanterar konsumenter och allmänhet att bolagets skogsprodukter kommer från ett hållbart skogsbruk.

Är syftet med sekretessen att skydda Norra Skog?

En sådan certifiering är inte trovärdig!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Björn Mildh, Piteå

Kontakt

Björn Mildh, bjorn.mildh(@)naturskyddsforeningen.se, tel. 0911-682 65

Läs mer om Norra Skogs avverkning vid Uvksåjvve här.