Norra skogsägarna vill nu på ett mycket anmärkningsvärt sätt ”visa vägen” och avverkar en del av en nyckelbiotop. Tanken är troligen att ”inspirera” fler skogsägare till att gå emot miljömålet i skogen genom att avverka skyddsvärda skogar, samt att göra det mer ”rumsrent” att avverka nyckelbiotoper. Detta i ett läge då det bara finns drygt 5 procent gammelskog med höga naturvärden kvar i landet och ledande naturvårdsforskning visar att mellan 10 – 20 procent av den produktiva skogsarealen behöver avsättas till naturvård om vi skall kunna bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap. Skogsägareföreningen menar samtidigt att de ställer sig bakom viss naturvård i skogen?!

Det är högst troligt att dagens höga virkespriser och en kommande självförvållad brist på ”slutavverkningsmogen skog” är orsaker till att man nu vill statuera exempel och avverka de delar av denna nyckelbiotop som hyser ”lägst naturvärden". Man vill alltså öppna för avverkning i delar av de sista skyddsvärda skogarna, trots att det idag finns alldeles för lite gammal skog i skogslandet Sverige.
En annan anledning till detta ansvarslösa handlande sägs vara att pressa myndigheterna till att betala markägarna om de skall avstå att bruka sin skogsmark, men då finns det ju bättre sätt att verka på! Till exempel skulle ju Norra skogsägarna kunna sätta press på regeringen att höja anslaget till biologisk mångfald och visa att Sveriges skogsägare är mer ansvarstagande än så här! Vi tycker också att det skall finnas ett naturvårdsanslag som gör det möjligt för alla småskogsägare att få kompensation vid permanenta naturvårdsavsättningar.
 
Skogsägareföreningarnas trovärdighet i naturvårdsfrågan kan bli bättre.

Vad Skogsägareföreningarna skulle göra istället för att ständigt lyfta fram de skogsägare som hamnat i kläm eller de som är emot naturvård är ju att inspirera sina medlemmar till att hjälpa till med naturvården i skogen. Det skulle till exempel kunna göras genom att lyfta fram de skogsägare som faktiskt är intresserade av naturvård eller de som är stolta över att ha nyckelbiotoper och naturreservat på sina marker, för de finns!

Den troliga anledningen till att Skogsstyrelsen inte kan prioritera just detta skogsområde, är att det finns för lite resurser, även om det är ytterst anmärkningsvärt att höra att Cecilia Persson från Skogsstyrelsen inte nämnvärt protesterade mot avverkningen, snarare tvärt om. Vilket även säger något om vilken makt skogsnäringen har över myndighetspersonal. 

En annan sak som Norra skogsägarna med flera som säger sig representera småskogsbruket kunde göra är att övertala regering och riksdag att stödja följande förslag som kommer ifrån Naturvårdsverket. Förslaget går ut på att den skyddsvärda skogsmark, som Naturvårdsverket i dag successivt köper loss från Sveaskog för att inrätta reservat, bör efterskänkas av bolaget. För varför skall staten behöva betala dyrt för att kunna inrätta reservat av skogsmark som redan ägs av staten? Det skulle innebära besparingar på miljarder kronor, enligt Bo Lundin på Naturvårdsverket. Pengar som istället skulle kunna användas för att betala privata skogsägare och bolag vid reservatsbildning, samt till att ge mer resurser till Länsstyrelserna. Det skulle kunna skynda på skyddstakten, skogsägare skulle slippa att hamna i ekonomisk kläm och det skulle spara skyddsvärd skog från avverkning.

Slutligen: Kom ihåg att skogsbruket redan exploaterar över 90 procent av den produktiva skogen i Sverige. All gammelskog som finns kvar måste få ett permanent skydd och mer därtill för att Sverige skall kunna klara miljömålet levande skogar och vårt internationella åtagande att bevara den biologiska mångfalden i landet. Det behövs höjda anslag till biologisk mångfald!

/Nätverket Skydda skogen

Patrik Nygren
Klas Ancker
Espen Dahl
Viktor Säfve
Björn Mildh
Hans Sundström
Sofia Lundell
Lena Rönning
Zara Hallman
Jonny Hallman
Urpo Taskinen
Tomas Johansson
Mats Hamrén
Richard Holmqvist
Bernt Nordenström
Christer Klintefelt
Kata Säfve
Janolof Hermansson
Per Larsson
Uno Björkman
Ingvar Arvidsson
Rolf Lundqvist
Annkristin Holmberg
Henrik Bandak