Norra skogsägarna vill på ett anmärkningsvärt sätt ”visa vägen” och avverkar en del av en nyckelbiotop. Tanken är troligen att ”inspirera” fler skogsägare till att gå emot miljömålet i skogen genom att avverka skyddsvärda skogar, samt att göra det mer ”rumsrent” att avverka nyckelbiotoper.

Detta i ett läge då det bara finns drygt fem procent gammelskog med höga naturvärden kvar i landet och ledande naturvårdsforskning visar att mellan 10 och 20 procent av den produktiva skogsarealen behöver avsättas till naturvård om vi ska kunna bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap. Skogsägareföreningen menar samtidigt att de ställer sig bakom viss naturvård i skogen.

Det är högst troligt att dagens höga virkespriser och en kommande självförvållad brist på ”slutavverkningsmogen skog” är orsaker till att man nu vill statuera exempel och avverka de delar av denna nyckelbiotop som hyser ”lägst naturvärden”. Man vill alltså öppna för avverkning i delar av de sista skyddsvärda skogarna, trots att det i dag finns alldeles för lite gammal skog i skogslandet Sverige.

En annan anledning till detta ansvarslösa handlande sägs vara att pressa myndigheterna till att betala markägarna om de ska avstå att bruka sin skogsmark, men då finns det ju bättre sätt att verka på. Till exempel skulle ju Norra skogsägarna kunna sätta press på regeringen att höja anslaget till biologisk mångfald och visa att Sveriges skogsägare är mer ansvarstagande än så här. Vi tycker också att det ska finnas ett naturvårdsanslag som gör det möjligt för alla småskogsägare att få kompensation vid permanenta naturvårdsavsättningar.

Läs mer