Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Norrbyskogen, en oskyddad tätortsnära naturskog på 80 hektar nära Drevviken och Tyresta naturreservat i Haninge kommun, Stockholm. Kommunen lovade att göra naturreservat av Norrbyskogen redan på 80-talet men det har inte blivit av.  Förra året byggde markägaren Turbinen Entreprenad AB en skogsbilväg in i skogen och Stora Enso har sedan dess avverkat och gallrat inför kommande exploatering för bostäder. Boende i närheten är ledsna och upprörda. Det finns fridlysta arter i avverkningsområdet som fladdermöss och duvhök.

Norrbyskogen har utpekats som en an Haninges mest skyddsvärda. Foto: K Bäck

Norrbyskogen är en liten skog men en av de mest skyddsvärda i Haninge, enligt Haninge kommuns naturvårdsplan. Den har aldrig avverkats av skogsmaskiner förrän 2022. En utredningsrapport beställd av kommunen visar att 29 hektar av skogen har skyddsklassats som ”högt naturvärde”, 41,5 hektar som ”påtagligt naturvärde” och 10 hektar som ”visst naturvärde”.  I skogen finns även en registrerad nyckelbiotop. Trots detta pågår exploatering av skogen.

Bostäder istället för naturreservat

Kommunen har planerat sedan 80-talet att bilda naturreservat av skogen men det löftet har de inte infriat. Tyvärr har det FSC-certifierade skogsbolaget Stora Enso redan hunnit avverka ca 12 hektar och gallra delar av skogen. Mattias Bernhardsson, som har varit engagerad för att bevara skogen och är med i gruppen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap, säger:

-Det finns dubbla intressen i kommunen, de vill ha bostadsutbyggnad i området samtidigt som samma kommun bedömt skogen vara en av de fem mest skyddsvärda i Haninge.

En skogsbilväg har gjorts in i skogen. Foto: K Bäck

Närboende är upprörda över att skogen exploateras

I Facebookgruppen Bevara Norrby och Norrbyskogen kan en läsa att många boende i Norrby är motståndare till exploateringen. Att bygga bostäder i skogen kommer att innebära att man omvandlar Norrby till ett tättbebyggt område med kalskövlade berg och att trafiken, utsläppen och vägbullret ökar samtidigt som barnsäkerheten minskar. Se filmen om hur närboende reagerar när Storea Enso har förstört delar av skogen.

Ullticka (NT) på en granlåga, strax intill det hårdgallrade området. Foto: K Bäck
Sönderkört och gallrat område där bland annat gamla granar uppåt 100 år eller mer har tagits bort, foto: K Bäck

Skog med högt biotopvärde förstörs

Skogen består till del av tallnaturskog. I de lägre delarna finns kärrmiljöer med skvattram och senvuxna tallar och gamla granar. De som inventerat skogen beskriver den som ”överlag mycket fin med högt biotopvärde”. En titt i Artportalen visar att det finns många inrapporterade naturvårdsarter, varav ett flertal fridlysta och rödlistade. Exempelvis stare (VU), grönfink (EN) svartvit flugsnappare (NT), tallbit (VU), grön aspvedbock (NT), spillkråka (NT), duvhök (NT) och nordfladdermus (NT) och brunlångöra (NT) även vedsvampar som tallticka (NT), ullticka (NT), granticka (NT) och kalendabersvamp (NT).  (EN= endangered, VU= vulnerable, NT= Near threatened).

Avverkning stoppades 2019

Redan 2019 gjorde markägaren ett försök att avverka skogen men då lyckades Mattias Bernhardsson stoppa avverkningen tillfälligt medan kommunen utredde skogens värden för naturen och friluftslivet. Kommunen skulle ta fram en preliminär avgränsning för naturreservat. I utredningen från Calluna kan en läsa att Norrbyskogen utgör en stor sammanhängande lövblandad barrskog med ekologisk funktion för arealkrävande gammelskogsarter, t ex barrskogsmesarna talltita och tofsmes. I skogen har inventerare sett spår från duvhökens måltider, en rödlistad rovfågel som häckar i gammal skog.

Skogen kan vara ett bidrag till Sveriges miljömål

Skogen hänger ihop med andra skogar och grönområden åt olika väderstreck, vilket är bra för spridningen av arter. Idag kan man ta sig gående ca 4 km från Norrbyskogen till Tyresta nationalpark och följa skogsbevuxen grönkil ända till Svartbäckens bebyggelse. Fragmentering orsakar förlust av biologisk mångfald. ”Om kommunen beslutar att bevara Norrbyskogen blir det ett bidrag till att uppfylla miljökvalitetsmålen för levande skogar samt ett rikt växt- och djurliv”, skriver Calluna i sin utredning.

Varje fredag besöker Skydda Skogen en hotad skog för att uppmärksamma den och stödja de som kämpar för skogens bevarande. Foto: K Bäck

Läs om fler hotade tätortsnära skogen i Stockholmsområdet som Skydda Skogen har besökt:

Hammarbyskogen

Bagisskogen hotas av byggväg och stenkross

Kärrtorps Östra skog

Fagersjöskogen

Trolldalen

Ryssbergen