Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nötskrikepar är värda 35 000kr, enligt studie

De gratistjänster ett nötskrikepar utför är värda 35 000kr i Nationalstadsparken i Stockholm, enligt en studie. Nötskrikor sprider nämligen ekollon vilket ger en naturlig föryngring av ekskog genom frösådd. Om man skulle utföra spridningen av frön på konstgjort sätt så skulle det bli mycket dyrare.

Nationalekonomen Cajsa Hougner har utfört en studie om värdet av en nötskrikas spridning av ekollon. Studien har utförts i Nationalstadsparken på Djurgården som hyser ett av de största bestånden av stora, gamla ekar i Europa. Skogsek Quercus robur och bergek Quercus petrea, som finns på Djurgården, är nyckelarter i de hemiboreala skogarna.

Nötskrikan är fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen men får ändå skjutas. Foto: David van der Spoel

Nötskrikor sprider fröer, det vill säga de äter ekollon och gömmer ekollon samt tappar några här och där. I studien har man gjort en uppskattning på antalet frösådda ekar som nötskrikor har spridit. Sedan har en analys gjorts på kostnaderna för att ersätta denna tjänst på konstgjord väg, dvs att en människa gör det istället.  Resultaten visar att ersättningskostnaden för ett nötskrikepar i parken ligger mellan 35 000 -160 000 SEK. Dessa siffror är baserade på Nationalstadsparkens ekskogsarea.

Studiens resultat motiverar investeringar i förvaltning som säkrar nötskrikornas fortlevnad och livsmiljö. Detta gäller även barrskogar och att det ska finnas gröna korridorer för nötskrikan att förflytta sig i mellan skogarna. Den kontinuerliga spridningen av ek med hjälp av nötskrikor, både temporalt och rumsligt, har flera fördelar jämfört med en konstgjord ersättning av denna tjänst, skriver författarna till studien. 

Nötskrika är fridlyst enligt §4 i Artskyddsförordningen och den ska också vara skyddad genom bilaga 2 i Fågeldirektivet. Trots detta så får nötskrikan jagas. Den nationella avskjutningen har legat relativt stabilt omkring 25 000 fällda per år sedan 1960-talet, enligt Svenska Jägareförbundets Viltövervakning. Dessförinnan var avskjutningen betydligt större.

LÄS ÄVEN:

IUCN: Gröna korridorer nödvändiga för att stoppa massutrotning